5 juni 2021

Ontwikkelingen met een 'luchtje'

 

Tijdens de raadsvergadering van 1 juni ’21 stond het dossier Bolderkade op de agenda.

De raad werd voorgesteld in te stemmen met:

  1. Het stedenbouwkundig plan voor het projectgebied Bolderkade vast te stellen.
  2. De beoordeling van het verificatieonderzoek Bolderkade door het ODMH voor kennisgeving aan te nemen.

Omwonenden AVIA terrein

Het dossier Bolderkade loopt al geruime tijd, al in het voorjaar van 2020 werd de SGP fractie gebeld en gemaild door bezorgde omwonenden. Hun zorg bestond hieruit dat zij van mening waren dat de uitgevoerde saneringen van het terrein niet goed waren uitgevoerd. Daarnaast gaven zij aan dat de zelling in de jaren ’50 is opgehoogd met chemisch afval uit de Rotterdamse haven en dat de uitgevoerde sanering zich alleen maar richt op de vervuiling als gevolg van de lekkage door voormalig AVIA. Eveneens gaven de bewoners aan dat er nog steeds actief olie uit de zelling in de Hollandse IJssel lekt. Zij konden dit aantonen met foto’s en filmpjes.

Gedurende het hele proces hielden omwonenden o.a. de SGP fractie actief op de hoogte wanneer er weer olie lekte uit de zelling, waarna Rijkswaterstaat weer metingen verrichte of oliebooms aanbracht.

Rapport inventarisatie zellingen Hollandse IJssel

Eveneens leverden omwonenden een, bij de raad onbekend, rapport aan bij de SGP, over de inventarisaties van de zellingen langs de Hollandse IJssel. Dit rapport, opgesteld in 1990, werd gemaakt in opdracht van de 5 IJsselgemeentes, 3 waterschappen, provincie Zuid Holland en 3 ministeries.

In dit rapport wordt de zelling AVIA geïnventariseerd als een van de 7 meest vervuilde zellingen en ingeschaald in zwaarste categorie vervuiling. Opvallend hierin is dat de zelling is opgehoogd met hetzelfde materiaal als toentertijd onder de zellingwijk Gouderak. Dit is nog steeds een van de grootste gifschandalen ooit in Nederland waar als gevolg van deze vervuiling een complete woonwijk moest worden afgebroken en de vervuiling in zijn geheel uitgegraven tot grote diepte en tegen enorme kosten.

 

Eveneens werden in dit rapport saneringsadviezen genoemd voor elk van de 41 zellingen. Alle zellingen konden geschikt gemaakt worden voor de functie wonen en voor de meeste hiervan was saneren met een ‘afdeksysteem’ voldoende. Er werd echter een uitzondering gemaakt voor de zwaarst vervuilde categorie zellingen, waaronder dus AVIA, deze konden geschikt gemaakt worden voor de functie wonen door middel van afgraven van de vervuiling.

 

 Behandeling dossier Bolderkade

Tijdens de behandeling in een dossieroverleg vroeg de SGP fractie om de reden waarom er toch gekozen is voor een saneringsmethodiek met een ‘afdeksysteem’ in tegenstelling tot het advies uit het rapport om de zelling geheel uit te graven. Tijdens de behandeling bleek het bewuste rapport niet bekend bij college of ODMH.

In de oordeelsvormende commissie, en nadat de SGP fractie het rapport had toegezonden aan het college, stelde de SGP fractie een aantal voorwaarden om tot besluitvorming op dit onderwerp te kunnen overgaan:

  1. Op basis van welke argumenten is er afgeweken van het geadviseerde saneringssysteem uit het inventarisatierapport?
  2. Welke vervuiling is er nog aanwezig in de diepere ondergrond? En uit welke stoffen bestaat deze vervuiling?
  3. Wat zijn de risico’s van deze vervuiling voor omwonenden en toekomstige bewoners?
  4. Maximaal 3 bouwlagen op deze locatie i.p.v de gepresenteerde hogere bebouwing.

Voor behandeling in de raad gaf het college (deels) antwoord op de gestelde vragen. De vraag met betrekking tot de toegepaste saneringstechniek werd naar voldoening beantwoord. De vragen met betrekking tot de mogelijk nog aanwezige vervuiling en de risico’s hiervan niet. Op het gebied van gewenste bouwhoogte verschilden het college en de SGP fractie van mening.

Dit plaatste de SGP fractie in een moeilijk dilemma. Enerzijds ligt er de belangrijke opdracht om woningen te realiseren en anderzijds moet veiligheid voor omwonenden en toekomstige bewoners geborgd zijn.

Raadsvergadering

Hieronder de bijdrage van de SGP fractie in de raadsvergadering van 1-06-21:

VZ, en dan is het moment daar dat er een besluit genomen dient te worden op het stedenbouwkundig plan Bolderkade. Voor mijn fractie nog niet een eenvoudig besluit, gezien de ontwikkelingen de laatste tijd, dit is tijdens ons fractieberaad dan ook langdurig een onderwerp van gesprek geweest.

De afweging voor mijn fractie was enerzijds de zo gewenste ontwikkeling van woningen in de kern Ouderkerk versus de ontstane zorgen over een, in onze ogen problematische sanering, en de daaraan hangende zorgen over veiligheid voor omwonenden en toekomstige bewoners.

Ik begin met de sanering:

In de afgelopen commissie heeft mijn fractie 3 vragen gesteld waarop wij tenminste een antwoord verlangden.

  1. Op basis van welke argumenten is er afgeweken van het saneringsadvies uit het inventarisatie rapport uit de jaren 90?
  2. Welke vervuiling is er nog aanwezig in de diepere ondergrond? Uit welke stoffen bestaat deze vervuiling?
  3. Welke risico’s geven deze stoffen voor omwonenden en toekomstige bewoners?

Het college heeft afgelopen maandag stukken ter beantwoording toegevoegd aan dit bespreekstuk, waarvoor dank! In deze beantwoording leest mijn fractie de inspanning van het college om de gestelde vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. De vraag waarom er gekozen is voor een andere saneringstechniek is dan ook hiermee beantwoord. Echter neemt onze zorg niet geheel weg! Er wordt gesteld dat een de uittreding van olie naar het oppervlakte water tot een minimum dient te worden teruggebracht, en dat kan in onze ogen niet. De uittreding van olie dient te worden gestopt, want dit is het zichtbare bewijs dat de aangebrachte schil om de vervuiling op te sluiten lek is!

Eveneens geven de stukken geen inzicht in de soort vervuiling die nog aanwezig is in de diepere ondergrond, en ook niet in de daaraan verbonden risico’s voor de omgeving.

Dan zijn er nog een aantal moties toegevoegd aan dit agendapunt. VZ, door het aantal, en de inhoud, van de moties voelen wij ons gesterkt in ons standpunt. Blijkbaar voelen ook andere fracties zich nog niet geheel zeker van de sanering. We horen graag de beoordeling van de moties door het college.

Dan het stedenbouwkundig plan:

VZ, zoals eerder aangegeven houd mijn fractie vast aan de lijn zoals de SGP fractie altijd had in de kern Ouderkerk, maximaal 3 bouwlagen, ook, en misschien wel juist voor deze locatie. Voor ons is de verwijzing naar de bouwhoogte van de voormalige silo’s niet een argument voor de voorgestelde bouwhoogte maar juist een kans om de historische situatie te corrigeren naar een wenselijker beeld.

Tot slot:

Vanavond dient er besloten te worden op dit plan. Op basis van de zojuist genoemde argumenten acht mijn fractie het niet verantwoordt met dit plan in te stemmen. We voelen de verantwoordelijkheid voor het realiseren van woningen maar willen dit niet ondergeschikt maken aan veiligheid van omgeving en toekomstige bewoners.

Dank u.