3 december 2020

Horecabeleid buitengebied

Dinsdag 1-12-2020 stond op agenda voor de oordeelsvormende commissie de behandeling van het nieuwe horecabeleid buitengebied in de gemeente Krimpenerwaard. Lang geleden al heeft de raad gevraagd om dit beleid op te stellen. In 2018 al is er door de gemeenteraad een startnotitie vastgesteld waarin het proces beschreven werd om te komen tot een uniform beleid voor horecabedrijven. In de periode daarna is het beleid ambtelijk voorbereid en besproken in het horecaoverleg.

Het beleidsdocument beschrijft de kaders voor het exploiteren van horeca in het buitengebied, en heeft als doel een balans te creëren tussen horeca als economische en recreatieve functie en het bewaken van de kwaliteiten van het buitengebied evenals een goed woon- en leefklimaat.

Zienswijzen:

Er zijn in aanloop naar de commissie en behandeling in de raad 7 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben echter niet geleid tot aanpassingen van het beleid. Uit de zienswijzen blijkt echter wel dat er ook de nodige weerstand bestaat tegen het verruimen van mogelijkheden voor de horeca in het buitengebied.

 

Inhoud beleid:

In het voorgestelde beleid wordt de horeca onderverdeeld in 4 categorieën:

  1. Dag horeca zonder alcohol;
  2. Daghoreca met alcohol;
  3. Dag- en avondhoreca met alcohol;
  4. Dag, avond- en nachthoreca met alcohol.

Het buitengebied is vervolgens ingedeeld in 3 gebiedstypen

  1. De hoofdstructuur
  2. De dijklinten
  3. De veenweide gebieden

Langs de hoofdstructuur zijn alle 4 de types horeca mogelijk, voor de categorie 3 en 4 dient wel altijd een planologische procedure doorlopen te worden.

Langs de dijklinten zijn de categorieën 1, 2 en 3 mogelijk waarbij voor categorie 3 altijd een planologische procedure doorlopen dient te worden.

In de veenweidegebieden zijn de categorieën 1 en 2 mogelijk, de categorieën 3 en 4 niet met uitzondering voor de bestaande horeca inrichtingen die in het bestemmingsplan expliciet een horecabestemming hebben gekregen.

Afwijkingsmogelijkheden:

B&W kunnen bij categorie 2 incidenteel activiteiten toestaan na 22.00 uur, deze afwijking geschiedt middels een tijdelijke omgevingsvergunning waarbij voor maximaal 6 dagen per kalenderjaar kan worden afgeweken.

Mening SGP fractie bij dit beleid:

De SGP heeft al meermaals ingebracht vooral in te zetten op dagrecreatie en toerisme, hierbij passen de categorieën 1 en 2 prima. Met de categorieën 3 en 4 heeft de SGP meer moeite, hier zitten we toch meer op de lijn van de zienswijze indieners, namelijk dat een rustig woon- en leefklimaat hiermee in spanning staat.

Het is niet zo dat we voor categorie 3 helemaal geen mogelijkheden zien, maar wij zouden dit liever langs de hoofdstructuur zien met inachtneming van een zodanige afstand dat er geen conflict ontstaat met omwoning.

Ons standpunt hierin is dat het belang van gerust wonen zwaarder weegt dan het belang van een horeca initiatief.

Voor categorie 4 ziet de SGP geen mogelijkheden in het buitengebied.

Daarnaast heeft de SGP fractie vragen gesteld over de positie van omwonenden, het document beschrijft als doel ook het bewaken van een goed woon- en leefklimaat. De SGP ziet dit onvoldoende terugkomen in het document. Zo staat er beschreven dat een initiatiefnemer participatie moet laten plaatsvinden zonder daarbij in te gaan op hoe dit moet gebeuren en welk resultaat er tenminste moet worden behaald. De SGP fractie heeft het college gevraagd dit voor de raad duidelijker te beschrijven.

Verder heeft de SGP fractie het college gevraagd hoe zij om denken te gaan met de afwijkingsbevoegdheid, en of dit met terughoudendheid zal worden toegepast.

Voor de gehele behandeling van dit punt kunt u de commissie terugkijken op de website van de gemeente Krimpenerwaard.

Afhandeling en besluitvorming vindt plaats in de raad van 15-12-2020.