12 november 2019

Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt

 

Voorzitter!

 


‘Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt’. Dat wijze woord van de schrijver van het Bijbelboek Prediker schoot mij te binnen, toen ik nadacht over de afspraken die wij met elkaar gemaakt hadden over de besluitvorming over onze plannen voor het jaar 2020. Beloofd was dat de bespreking van de Kadernota het politieke hoogtepunt van het seizoen zou worden en dat we bij de vaststelling van de begroting in november alleen maar hoefden te constateren dat het college goede nota had genomen van de opmerkingen bij de Kadernota en die ook verwerkt zou hebben in de begroting. De uitbetaling van die belofte heeft echter niet plaatsgevonden. In de begroting komt de SGP-fractie weinig tegen van de inbreng die bij de Kadernota geleverd is. En dat is jammer. Dan maken er vandaag toch maar weer opnieuw een politiek hoogtepunt van. Er zal dus enige overlap zitten tussen datgene wat de SGP vandaag naar voren brengt en datgene wat mijn fractie bij de bespreking van de Kadernota heeft ingebracht. Maar u zult ons deze consistentie niet euvel duiden.

 

 

 Wat de gemeentelijke financiën betreft, kunnen we vaststellen dat de begroting – ook in meerjarenperspectief – op dit moment geen reden tot grote zorg geeft. De verwerking van de septembercirculaire helpt ons de komende twee jaren aan een ruim overschot. De jaren erna zijn onzeker in verband met de uitkering van het Rijk voor de jeugdzorg en de herijking van het gemeentefonds. De reservepositie en het weerstandsvermogen zijn echter toereikend om grote financiële tegenvallers op te vangen.

 

Maar dat neemt niet weg dat er in financiële zin wel wat opmerkingen te maken zijn. Ik noem enkele voor de SGP aangelegen punten:

 

 Met de verkoop van Eneco-aandelen zal de dividend-stroom opdrogen. Dat moet binnen de begroting worden opgevangen. Op welke manier voorziet het college hierin? Weliswaar is met ingang van 2021 een structureel nadeel opgenomen van € 385.000, maar welke maatregelen neemt het college om dit nadeel te dempen? Bij de Kadernota heeft mijn fractie hiervoor enkele suggesties gedaan.


Het collegeprogramma vraagt een extra investering van € 1 mln. Onduidelijk is wat hiermee precies gaat gebeuren. Mijn fractie zou òf hiervoor graag concrete plannen zien òf een terugstort van de reserveringen hiervoor in de algemene reserve. Reservering voor nog niet geformuleerd of niet geconcretiseerd beleid legt onterecht middelen vast en staat daarmee wellicht andere gewenste ontwikkelingen in de weg.


Voor de invulling van de precariogelden ziet mijn fractie graag alsnog voorstellen tegemoet in lijn met de onze bij de Kadernota aangehouden motie (M19-34). Uit de begroting blijkt niet dat het college op dit punt een meerderheidswens van de raad heeft uitgevoerd.


De woonlasten stijgen met 2,5%. De meeste vervuiling wordt hierbij veroorzaakt door de afvalstoffenheffing die schrikbarend toeneemt. Terwijl gemeente Krimpenerwaard echt goed scoort als het gaat om afvalscheiding en beperking van het restafval. Dit is aan de burger niet uit te leggen. Welk verhaal heeft het college daarbij? En het argument dat college geen grip heeft op de tarieven is maar deels waar. Er zijn maatregelen te treffen door de gemeente die wel impact hebben op de tarieven. Zoals het realiseren van een centraal brengstation. Welke stappen zet het college hierin? En zou het verhogen van het tarief van de aanbiedingen van de restafvalcontainers niet beter zijn dan het verhogen van het vaste tarief? Dan komen we ook meer in de buurt van ‘de vervuiler betaalt’. Mijn fractie mist hier creativiteit bij het college.


Aan de rioolheffing zit ook een luchtje. Na jarenlange noodzakelijke stijging met €25 per jaar, destijds een taaibevochten resultaat, kan er nu opeens 12% af. Het gaat mijn fractie in dit geval niet om de daling, maar om de consistentie van het hieraan ten grondslag liggende beleid. Kunnen we volgend jaar weer misschien een verhoging tegemoet zien? Actualisatie van het GRP is dringend geboden.

 

De SGP blijft benadrukken dat we tegen kostendekkende lijkbezorgingsrechten zijn. We zien evenwel in de voorliggende begroting weer een forse stap in die richting genomen worden. Tot een dekking van welk percentage van de totale kosten wil het college de tarieven van deze rechten laten stijgen? Mijn fractie zou nog steeds inzicht krijgen in de toerekening van kosten aan de lijkbezorgingsrechten, evenals een overzicht van de hoogte van de tarieven in omliggende gemeenten.


En dan de havengelden en de walstroom. Die zorgen al een jaar lang voor deining. Na lang getouwtrek heeft het college de kosten voor walstroom weer teruggebracht naar het oude tarief. Maar de havengelden blijven onverminderd hoog. Een halve oplossing dus. En het effect is zichtbaar. De Ouderkerkse haven is helemaal leeg! Ligt er verlaten bij. Hoeveel water moet er nog door de IJssel stromen om het college tot het inzicht te brengen dat het de boot mist! Geen schepen, geen opbrengsten en dus geheel ongedekte kosten om de haveninfrastructuur op peil te houden. De SGP wil onze schippers weer terug. Daarom dienen wij een amendement in om ook de havengelden weer naar het oude niveau terug te brengen. Dat levert meer op dan hoge tarieven en lege havens. Overigens heeft het wegblijven van onze schipper bredere effecten. Denk bijvoorbeeld aan de lokale middenstand. 

 

Voor dienstverlening wordt een goede €100.000 uitgetrokken. Bij de Kadernota heeft mijn fractie al gevraagd naar onderbouwing, nut en noodzaak. Daar lezen we nog steeds niets over. Daar kan mijn  fractie niet mee akkoord gaan. Eerst plannen, dan de middelen. Dat lijkt ons de goede volgorde. En tussen Kadernota en begroting hadden er al lang plannen kunnen liggen!

 

Woningbouw blijft broodnodig. Vooral in de kernen die al jarenlang bijna niets hebben kunnen realiseren: Gouderak, Ouderkerk, Haastrecht, Berkenwoude, Vlist, Ammerstol. Wij wachten de ontwikkelingen rond het PAS-dossier af, maar zijn er wel benieuwd naar hoe het college de effecten hiervan op de voortgang van onze lokale woningbouw ziet. En nu we het toch over de PAS hebben: voor de SGP is duidelijk dat dit dossier niet over de rug van onze boeren kan worden opgelost. Graag wil mijn fractie duidelijkheid over de gevolgen (ook van het provinciale beleid) van de PAS op de ontwikkelingsruimte voor onze boerenbedrijven.

 

 Een punt waar de SGP ontevreden over is, is de bereikbaarheid. Het lijkt wel, of we de weg op dit punt kwijt zijn. Zegt u het maar, waar komt de rotonde in Stolwijk? Eerst Hortensialaan, toen Koolwijkseweg, nu weer Hortensialaan? De snelheid in de besluitvorming wekt niet de indruk dat we het over een turbo-rotonde hebben. Over de verbindingsweg in Krimpen aan de Lek voor de ontsluiting van De Zaag horen we ook niets meer. Het college ziet ook nog geen uitweg met betrekking tot het onderzoek naar ontsluiting van alle kernen of de aanleg van rondwegen. En inmiddels komen we met elkaar steeds meer tot stilstand. Het college moet hier echt meer aan de weg timmeren! 

 

 Er zou veel energie moeten zitten op de regionale energiestrategie. Het blijft echt veel te stil. Burgers weten niet wat hen mogelijk boven het hoofd hangt en zijn nog helemaal niet betrokken geweest. Volgend jaar mag de raad hierover onder hoogspanning een besluit gaan nemen. De SGP wil hier de tijd voor nemen en voor krijgen. 

 

 De SGP was de eerste partij in deze raad die pleitte voor een vuurwerkvrije gemeente. Vorig jaar kreeg onze motie, die het college opdroeg om te onderzoeken hoe dat binnen deze raadsperiode bereikt zou kunnen worden steun. Het onderzoek is recent aan de raad aangeboden. Wat mijn fractie betreft komt het onderzoek onvoldoende tegemoet aan de wens die in de motie was neergelegd, waarin meer vuurwerkvrije zones een goede stap in de richting van een vuurwerkvrije gemeente zouden zijn. Steeds meer gemeenten in Nederland zien de onontkoombaarheid van een verbod in. Mijn fractie wil dit vuurtje daarom opnieuw aanwakkeren en opnieuw de oproep aan het college doen om tot actie over te gaan. Veiligheid, gezondheid, milieu, dierenwelzijn en schadeoverlast vragen erom!

 

Drugs lijkt een onuitroeibaar kwaad. Daar moeten we niet mee willen dealen. Mijn fractie heeft de indruk dat de handel hand over hand toeneemt. De gebruiksrommel ligt gewoon zichtbaar op straat. Daartegenover staan relatief beperkte middelen om de strijd goed aan te gaan. Dat begint al aan het begin van de keten. Met goede voorlichting. Verbazingwekkend dat de Stichting Voorkom! geen subsidie krijgt voor voorlichtingsactiviteiten op scholen. En aan het eind van de keten stevig repressief optreden. Keihard, wat de SGP betreft. Heeft het college de indruk dat de politie hiervoor voldoende tijd en middelen kan inzetten?

 

Voorzitter, ik begon ermee: beloven én betalen; zeggen én doen. Die horen bij elkaar. Dan pas komen we met ambitie samen verder. Van harte willen wij het college en onze collega-raadsleden in het nieuwe begrotingsjaar Gods zegen toewensen.