28 november 2019

Duurzaamheidsonderzoek

 

Naar aanleiding van het onderzoek wat de Rekenkamercommissie Krimpenerwaard heeft uitgevoerd naar duurzaamheid hebben wij onderstaande inbreng geleverd. Uiteraard is het rapport veel breder, maar moesten we ons enigzins beperken. Hieronder is een bewerkte versie van de uitgesproken inbreng van ons commissielid Eric Koelewijn weergegeven.

Allereerst bedanken wij de rekenkamercommissie voor het gedegen rapport wat is afgeleverd aan de raad en het college. Ieder die hier aan bijgedragen heeft, dank daarvoor. 

In het rapport krijgen zowel de raad als het college een draai om de oren. De grootste opdracht van deze generatie staat op het punt van beginnen, maar wij zijn nog aan het warmlopen. Graag zouden wij het onderzoek in zijn geheel doorlopen, maar wij beperken ons tot een drietal onderwerpen.

Namelijk de toekomstige keuzevrijheid in beleid, de invloedsmomenten en controlerende rol van de raad en als laatste de participatie door de gemeenschap.

 

Toekomstige keuzevrijheid


De SGP vraagt zich sterk af hoeveel keuzevrijheid er zal zijn in de RES wanneer het gaat over ingrijpende maatregelen in het buitengebied. Hoe worden de maatregelen die genomen verdeeld?  Hoe gaat het college überhaupt de onderhandelingen in? Heeft het college voldoende kaders over bijvoorbeeld de inzet van windenergie of zonnenweides? We zijn in elk geval wel blij met de reactie van het college dat de Krimpenerwaard zelf beslist welke maatregelen genomen worden op ons grondgebied.

 

Invloedsmomenten


Tot nu toe bestonden de invloedsmomenten van de raad vooral uit de inbreng van de regioavonden. Het is voor de SGP echter volstrekt onduidelijk wat er met die inbreng is gebeurd. Een voorbeeld, commentaar op de krappe planning van de RES die breed gesteund werd, wordt niet overgenomen. De planning wordt ongewijzigd doorgevoerd. Dadelijk moet er een concept-RES worden vastgesteld, maar daar is nu nog niets over bekend. Dit moet dadelijk in een recordtempo gebeuren, zonder redelijke mogelijkheden om de inhoud aan te passen aan de wensen van de raad. Hoe komt hier de controlerende rol van de raad tot uiting? Zeker bij zo'n belangrijk dossier?

 

Participatie


Dit is een punt waar de SGP steeds op hamert. De informatievoorziening naar de inwoners komt maar niet op gang. In elk document wordt in prachtige bewoordingen het participatieproces beschreven, maar er gebeurt helemaal niets. Participatie begint met informatie, maar we lezen met verbijstering de reactie van het college dat hier bewust pas later mee gestart wordt.

Is het college oprecht van mening dat de gestelde planning voldoende is om 55.000 inwoners inhoudelijk op de hoogte te brengen van datgene wat ze te wachten staat? Dat ze de gestelde opdracht omarmen en meewerken aan de gestelde doelen?

Deze opdracht kan alleen maar slagen met draagvlak. Draagvlak verkrijg je met acceptatie en participatie. Participatie verkrijg je met accurate informatie!! Daarom moet voor die informatie meer tijd komen!