17 maart 2021

Cultuurnota

De Gemeenteraad heeft tijdens de laatste raadsvergadering ingestemd met het uitvoeringsplan van de kadernota Cultuur.

Tijdens de eerste commissieronde eind 2020, was de Raad zeer kritisch op het plan. Het was voor wethouder Hofman zelfs de druppel om haar ontslag in te dienen. Vervolgens heeft het college een gewijzigd plan ingediend, waar de Gemeenteraad op 16 maart unaniem heeft ingestemd.

In het uitvoeringsplan geeft het college invulling aan de kadernota uit 2019. In die nota zijn vier doelstellingen vastgesteld:

  1. Cultuurparticipatie bevorderen
  2. Identiteit van de kernen versterken en zichtbaar maken
  3. Verbinden van culturele initiatieven
  4. Cultureel ondernemerschap versterken

Het uitvoeringsplan heeft vier actielijnen:

  1. Een sterk cultureel netwerk en actieve cultuurparticipatie
  2. Herkenbare culturele identiteit van de kernen
  3. Zichtbaar cultureel ondernemerschap
  4. Sturende subsidieregelingen

De SGP is blij met de nota van wijzigingen die hebben geleid tot dit aangepaste raadsvoorstel, met name het schrappen van de combinatiefunctionaris en de bezuiniging op de bibliotheek van €50.000.

De SGP was en blijft kritisch op het structureel verhogen van het budget voor de cultuursector, zeker in het licht van de dreigende toekomstige bezuinigingen. Anderzijds begrijpen wij ook dat het niet instemmen met het uitvoeringsplan zou betekenen dat de cultuursector nu al fors zou moeten inkrimpen. Dat gaat de SGP te ver en daarom hebben wij ook ingestemd met dit voorstel.

In de raadsvergadering heeft de SGP nog wel enkele opmerkingen gemaakt.

Het college maakt in het voorstel ook al een voorbehoud richting de cultuursector over eventuele toekomstige bezuinigingen. Dat zorgt i.c.m. de nieuwe cultuurnota nu al voor enige bezorgdheid bij bepaalde culturele instellingen, met name de muziekverenigingen in Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. De SGP vindt dat we die signalen serieus moeten nemen en moeten uitkijken voor cultureel zwabberbeleid.

De SGP is ook voorstander van het monitoren van het nieuwe beleid, zodat indien nodig, tijdig kan worden bijgestuurd.