HomeVerkiezingen 2018Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Download hier het verkiezingsprogramma (pdf) van SGP-Krimpenerwaard.

 Inhoudsopgave

 1. Bestuurbaar
 2. Ordelijk en veilig
 3. Bereikbaar
 4. Florerend
 5. Leergierig
 6. Cultureel en Recreatief
 7. Sociaal en Zorgzaam
 8. Gezond en Schoon
 9. Leefbaar/Wonen
 10. Betaalbaar
 11. Speerpunten per kern

SGP Krimpenerwaard: Sociaal - Geloofwaardig - Praktisch

U heeft het verkiezingsprogramma van de SGP Krimpenerwaard in handen. Een programma, zoals u dat van de SGP mag verwachten: Sociaal, Geloofwaardig en Praktisch. Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad van Krimpenerwaard. De SGP wil haar geluid daarin verstevigen. U bent daarvoor aan zet!

De SGP wil het beste met Krimpenerwaard. Wij varen daarbij op een zeker kompas: de Bijbel, het Woord van God. Ons verkiezingsprogramma hebben daarop willen baseren. Wij zijn ervan overtuigd dat dat goed is voor de hele samenleving. Dat biedt zekerheid en perspectief.

Het vragen van Gods zegen is belangrijk. We zijn blij dat met het een moment van stilte voorafgaand aan iedere raadsvergadering. En na afloop ervan ook. Bidden om zegen. En danken voor gegeven inzicht en de juiste besluiten. Daar zijn we allemaal goed mee.

Allemaal. Dat vindt de SGP een belangrijk woord. We zijn er voor iedereen: boeren, burgers en buitenlui. Jongeren en ouderen. Mannen en vrouwen. Werkenden en niet-werkenden. Iedereen verdient aandacht. Iedereen een gewaardeerde plek in onze gemeente. En van iedereen verwachten wij ook een waardevolle bijdrage aan onze samenleving.

Regeren is vooruit zien. Dat doet de SGP. In dit programma naar de komende vier jaar. Daar houdt onze horizon natuurlijk niet op. Maar de raadsperiode wel. En daar hebben we dit programma voor geschreven. Kort en krachtig. Praktisch en principieel. Oordeel zelf maar!

Wij willen u een stem geven. Geeft u ons uw stem?

1 Bestuurbaar

Het gemeentebestuur is er voor de inwoners. Voor u dus. Dat betekent dat we onze dienstverlening zo goed mogelijk op orde moeten hebben. Daar heeft u gemak van. Zoals van die Krimpenerwaard-app. Een ideetje uit het vorige verkiezings programma van de SGP. Voor nu zien wij de volgende speerpunten:

Goede communicatie met de inwoners

Dit is voor de SGP essentieel. De gemeente staat in verbinding met de samenleving en zoekt contact met burgers, bedrijven en organisaties. Het is noodzakelijk dat de gemeente luistert naar gevoelens en argumenten die binnen de samenleving leven. Kernbezoeken door zowel gemeenteraad als college van burgemeester en wethouders zijn daarbij een goede mogelijkheid. Buurtcommissies of verenigingen kunnen hier ook een belangrijke rol vervullen. De SGP is echter geen voorstander van het instellen van dorpsraden.

Burgerparticipatie

De SGP vindt het belangrijk dat onze inwoners de mogelijkheid krijgen om mee te kunnen praten over ontwikkelingen in de eigen buurt. U worden mogelijkheden geboden voor meedenken, participatie en inspraak.

De SGP is er een groot voorstander van dat onze inwoners elkaar kunnen bijstaan: de overheid helpt waar nodig. We leven immers niet voor onszelf, maar met en voor elkaar. De Krimpenerwaardse samenleving, dat zijn wij (allemaal).

Bij dit alles is het van belang dat duidelijk is wat een ieders rol is en hoe de bevoegdheden liggen. Er moet worden voorkomen dat verkeerde verwachtingen tegenover de burger worden gewekt.

Goede dienstverlening aan onze burgers

Voor de SGP is het belangrijk dat de afstand tussen inwoners en bestuur klein blijft. Uitbreiding van de digitale dienstverlening kan die afstand kleiner maken. Voor bepaalde groepen echter ook groter. Zo is het voor met name onze oudere inwoners belangrijk dat communicatie met de gemeente op papier mogelijk blijft. Er wordt op dit punt al maatwerk geleverd en voor de SGP is dit van essentieel belang.

Tevredenheid over de dienstverlening van de gemeente heeft hoge prioriteit. Onze inwoners zijn immers voor heel veel zaken afhankelijk van een effectief en efficiënt werkende gemeente. Vooral de correcte afhandeling van aanvragen en snelle beantwoording van telefoon, brieven en mails bepalen in belangrijke mate het beeld dat onze inwoners hebben.

De schaal van onze gemeente vereist een goed werkend centraal klachtenloket waarbij de SGP de inzet van een gemeentelijke ombudsman bepleit.

Ook het burgertevredenheidsonderzoek is een goed middel om de dienstverlening op hoog peil te houden. Dat moeten we de komende raadsperiode ook weer uitvoeren.

De SGP pleit ervoor dat permanent de Nederlandse vlag wappert op ons gemeentehuis, naast de vlag met ons gemeentewapen. De Nederlandse vlag heeft een mooie en belangrijke functie als symbool van verbinding.

2 Ordelijk en veilig

De gemeente moet staan voor de veiligheid van haar inwoners. Door bijvoorbeeld de inzet van politie, de vrijwillige brandweer en de hulpdiensten. De gemeente moet onveilige en gevaarlijke situaties helpen voorkomen.

Dat betekent het volgende:

Het verder versterken van de zichtbaarheid van de politie binnen onze gemeente. 

De SGP hecht veel belang aan voldoende blauw op straat. De mogelijkheden van de gemeenteraad, om de politiesterkte te vergroten, zijn klein. Toch moet de gemeente er voortdurend op toezien dat de kwaliteit van de veiligheid van de burger niet in het gedrang komen. De gemeente zorgt voor toezicht met behulp van buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) om een veilige openbare ruimte te hebben. Ook buurtpreventieteams kunnen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van de samenleving.

Groepen die overlast geven, zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun wangedrag. Maar ook ouders moeten aangesproken worden op het gedrag van hun kinderen. De SGP pleit voor een brede aanpak met onder andere betrokkenheid van jeugd- en jongerenwerker(s).

Inwoners kunnen vaak zelf een bijdrage leveren aan het bevorderen van de veiligheid in de eigen leefomgeving. Een goed voorbeeld hiervan is de vorming van Whatsapp groepen. De SGP pleit ook voor een flinke inspanning om deelname van inwoners aan Burgernet op tenminste 20% te krijgen.

Handhaving

Bij evenementen en uitgaansgelegenheden moet strikt gehandhaafd worden als het gaat om geluidsoverlast en sluitingstijden. Het kan niet zo zijn dat een hele buurt wakker ligt door het feestje van een ander.

Voldoende slagkracht hulpdiensten

De hulpdiensten, brandweer en ambulancezorg, moeten voldoende zijn toegerust om hun taken goed te kunnen vervullen. De aanrijtijden moeten binnen (alle gebieden van) onze gemeente binnen de norm liggen. Waar dat (voor de ambulance nog) niet mogelijk is, moet de mogelijkheid voor vestiging van een extra post in de regio worden onderzocht.

In aanvulling op ambulancezorg zet de SGP sterk in op burgerhulpverlening. Zeker bij (hart)problemen is het belangrijk dat er binnen zes minuten gereanimeerd wordt. De SGP zet de komende periode sterk in op een vergaande samenwerking met Hartveilig wonen. We stimuleren inwoners om te leren reanimeren om zo te komen tot een gemeente dekkend netwerk van burgerhulpverleners.

De vrijwillige brandweerkorpsen moeten op sterkte worden gehouden en gebracht. Betrokkenheid van jongeren is daarbij van groot belang. De SGP wil voldoende financiële middelen en materiaal beschikbaar stellen om daarmee jongeren in staat te stellen het vak te leren.

De SGP pleit voor een vuurwerkvrije gemeente!

De overlast, milieuschade, vernielingen en verwondingen die het consumentenvuurwerk ieder jaar met zich meebrengt, zijn onacceptabel. Maak van de jaarwisseling een gecontroleerd evenement met alleen professionele vuurwerkshows.

3 Bereikbaar

Door de economische groei groeit het aantal verkeersbewegingen. De bestaande lokale en regionale wegen kunnen de groei doorgaans aan, al wordt tijdens de spitsmomenten de de capaciteit te zwaar op de proef gesteld. De SGP is voor een bereikbare en verkeersveilige Krimpenerwaard.

Daarom zet de SGP zich in voor:

 • Aanleg van een Park en Ride nabij Krimpen aan den IJssel waarop een goede en snelle busverbinding aangesloten moet zijn.
 • Het vergroten van de capaciteit van de Algerabrug.
 • De komst van een Waterbusverbinding vanaf Lekkerkerk richting Rotterdam.
 • Het openbaar vervoer moet op peil blijven en waar mogelijk verbeteren. De SGP staat voor hoogwaardig en duurzaam openbaar vervoer. De frequentie van de lijnen dient op peil te zijn om aantrekkelijk genoeg te zijn voor alledaags gebruik.
 • Veerverbindingen zijn voor de Krimpenerwaard van groot en blijvend belang. De komst van een autoveer verbinding Krimpen-Ridderkerk willen wij met Krimpen aan den IJssel onderzoeken om de Algerabrug verder te ontlasten.
 • De SGP wil ook een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen. De aanleg van een rotonde bij bedrijventerrein Koolwijk en de komst van een verbindingsweg vanaf de N210 naar de Lekdijk zorgt voor een aanzienlijke verbetering daarvan. Daarnaast zorgt de verbindingsweg voor ontlasting van het drukke kruispunt bij Krimpen aan den IJssel.

Een betere verkeersveiligheid door

 • Verkeerseducatie op scholen en veilige fietsroutes naar scholen.
 • Controle op snelheid en hinderlijk parkeren.
 • Oplossingen realiseren voor de knelpunten zwaar landbouwverkeer. O.a. een landbouwweg bij Berkenwoude om de Dorpsstraat te ontlasten en grotere passeerstroken in het landelijk gebied.
 • Een snelle aanpak (24 uur) bij onveilige situaties. 
 • 60 km zone op N228 Gouda-Oudewater, gezien de vele uitritten.
 • Aanleg van het nog ontbrekende fietspad van Beijersche richting IJsseldijk.
 • Verwijderen van overbodige verkeersdrempels en -borden.
 • Een pilot met verkeerstekenvrije dorpskernen (shared space)

4 Florerend

Een goed ondernemersklimaat is van groot belang voor een vitale gemeente. De SGP wil economische activiteiten stimuleren. Daarbij is het van belang in het oog te houden dat de uitbreiding van een bedrijventerrein in de ene kern niet ten koste gaat van de vitaliteit van bedrijventerreinen in andere kernen. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen is noodzakelijk voor het behoud van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Het midden-en kleinbedrijf staat onder druk. De manier waarop de consument winkelt, verandert sterk. De SGP vindt het belangrijk dat de winkeliers worden gefaciliteerd om hun assortiment uit te breiden. Bedrijven en winkeliers hebben ook te maken met vormen van criminaliteit en diefstal. Om die reden vindt de SGP dat de gemeente samen met ondernemers moet zorgdragen voor een veilig ondernemersklimaat.

De SGP begrijpt dat een sterke economie goed is voor de werkgelegenheid. Dat vraagt om een betrokken samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven om de werkgelegenheid blijvend te stimuleren.

De SGP zet zich in voor:

 • Een goede fysieke bereikbaarheid van de Krimpenerwaard (zie onder Bereikbaar).
 • Het verbeteren van de digitale bereikbaarheid.
 • Herstructurering van oude bedrijventerreinen.
 • Een goede positie voor met name de maakindustrie, de transportsector en toerisme verdienen extra aandacht. Er is een gemeentelijk aanspreekpunt voor bedrijven en bedrijven worden actief bezocht door het gemeentebestuur.
 • Behoud en versterking van winkelcentra. Winkeliers formuleren eigen toekomstvisie, gefaciliteerd door de gemeente.
 • Voldoende en gratis parkeergelegenheid dichtbij winkelcentra. 
 • Stimuleren van lokale aankopen in plaats van aankopen buiten de gemeentegrens. Dat is ook ons antwoord op zondagsopenstelling.
 • Het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers en ondernemersbijeenkomsten (events).
 • Verdere stimulering van verduurzaming van bedrijven. De gemeente faciliteert initiatieven zoals WaardZaam hiervoor en ziet een rol voor energie coöperaties. 
 • Koppeling onderwijs en arbeidsmarkt. Een MBO opleiding/leerwerkbedrijf voor de maakwerkindustrie is gewenst. 
 • Gunnen van opdrachten – mits regelgeving toelaat - aan lokale ondernemers. 
 • Uitbreiden van BIZ regelingen
 • Stimuleren van Keurmerk Veilig Ondernemen.
 • Actieve en meewerkende houding met startende ondernemers.
 • Mogelijkheden creëren voor het starten van bedrijven aan huis.
 • Vergunningverlening binnen de daartoe gestelde termijnen, vlotte afhandeling vragen ondernemers door ondernemersloket tegen acceptabele kosten.

De SGP staat een actief landbouwbeleid voor

Boeren zijn de dragers van het landschap en zijn van groot belang voor een gezonde lokale economie. Voor dit gebied vervullen zij een cruciale rol. Bij verdere groei van bedrijven hoort een bij de Krimpenerwaard passende schaal. Daarnaast moet er ruimte zijn voor functieverbreding en andere verdienmodellen, waarbij kansen liggen bij recreatie en energieopwekking. Landbouwgebieden hebben een voldoende drooglegging voor de melkveehouderijen.

De SGP zet zich in voor:

 • Innovaties (zoals natte teelten) in de landbouw, de gemeente heeft een faciliterende rol. Gemeente en boerenorganisaties werken samen met innovatie partners zoals VIC Zegveld.
 • Verbrede landbouw, met kansen voor afzet in de Metropoolregio (korte ketens) en de mogelijkheden van boerencampings tot 20 staanplaatsen, bed-and-breakfast en zorg.
 • Maatwerkoplossingen bieden bij verruiming stallen.
 • Onderwaterdrainage polder breed. De gemeente richt daarvoor een revolving fund op. Door onderwaterdrainage wordt CO2-uitstoot tegengegaan, bodemdaling zal minder snel plaatsvinden.
 • Regulatie van de (over)populatie van ganzen en zwanen in samenwerking met provincie en agrariërs.
 • Effectieve bestrijding Amerikaanse rivierkreeft in samenwerking met HHSK.
 • Geen langdurige leegstand van agrarische bedrijfsgebouwen. Positieve houding ten opzichte van functieverandering. 
 • Oplossen knelpunten uit het onderzoek zwaar landbouwverkeer, bijvoorbeeld aanleg grotere passeerstroken.
 • Promotie van kaas als specifiek streekproduct.

Aan de realisatie van de gebiedsovereenkomst – de realisatie van 2250 ha natuur in de Krimpenerwaard - zal de komende jaren hard gewerkt worden. Door de nieuwe realisatiestrategie zijn er nu financiële mogelijkheden voor (natuur)inclusieve landbouw in de – wat genoemd wordt - ‘gele en oranje gebieden’. Het beheer van dit natuur/weidevogelgrasland moet goed geregeld worden. De SGP is voorstander van het in coöperatief verband beheren van de natuurgronden, waarbij de percelen toegewezen worden aan agrariërs uit de directe omgeving. Onteigening moet tot het uiterste worden voorkomen en alleen als allerlaatste middel gezien worden. De onteigeningstitel in het bestemmingsplan Veenweide heeft voor de SGP vooral als functie om volledige schadeloosstelling bij vrijwillige verwerving mogelijk te maken.

5 Leergierig

De gemeente Krimpenerwaard telt een groot aantal onderwijsvoorzieningen die op niveau moeten blijven. Voor de leefbaarheid in de kernen is het van groot belang dat de aanwezige scholen in de kern behouden blijven. De SGP draagt het bijzonder onderwijs - waarbij de Bijbel uitgangspunt is voor het onderwijskundig handelen - in het bijzonder een warm hart toe.

De SGP wil onderwijsvoorzieningen die een uitdagende omgeving vormen voor onze leerlingen. Het Integraal Huisvestingsplan voorziet in nieuwbouw/renovatie van verouderde onderwijsgebouwen en zorgt voor mogelijkheden om leegstand als gevolg van daling van de leerlingaantallen op te lossen.

De SGP zet zich in voor:

 • Bestaande scholen in de kernen zo lang mogelijk behouden als drager van de leefbaarheid.
 • Duurzame nieuwbouw en renovatie van verouderde schoolgebouwen, waarbij – met behoud van identiteit – de functionaliteit van een gebouw verbreed kan worden. Voldoende middelen dus voor het Integraal Huisvestingsplan voor scholen (IHP) in deze raadsperiode.
 • Veilige scholen, met aandacht voor anti-pestprogramma’s, preventie verslaving en gezond voedsel.
 • Een actief bureau leerplicht teneinde leerlingenverzuim te voorkomen.
 • Aandacht voor duurzaamheid (hoe omgaan met de schepping) op de scholen.
 • Een goede afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven, de ontwikkeling van een leer-werkbedrijf, voldoende stageplekken voor de jeugd.
 • Een blijvende ruimhartige regeling vergoeding van het leerlingenvervoer naar SO- en SBO-scholen en naar de scholen voor bijzonder onderwijs.
 • Schoolzwemmen voor alle kinderen, en met bijzondere aandacht voor (kinderen van) statushouders. 
 • Stimuleren van educatieve programma’s op het gebied van de natuur en de historie van de Krimpenerwaard. 
 • Versterking preventie, met name vroegsignalering op voorschoolse en naschoolse opvang en kinderdagverblijven, Jeugdondersteuning op School en Onderwijsarrangementen

 6 Cultureel en Recreatief

De Krimpenerwaard kent een fraai cultuurhistorisch landschap dat de SGP graag wil behouden. Daarnaast kent onze gemeente dorpen en steden die een geheel eigen historie hebben. Van belang is dat het behoud van historie op de politieke agenda staat.

De SGP hecht belang aan goede recreatieve sportvoorzieningen en wil specifiek de zaterdagsport stimuleren. De uitdaging is om meer kleinschalige recreatie naar het gebied te halen en de zondagsrust in stand te houden. De zondagsrust wordt immers zeer breed gewaardeerd in dit gebied.

De SGP zet zich in voor:

Cultuur

 • Behoud van de plaatselijke historie door historische verenigingen erbij te betrekken.
 • Steun voor het StreekFonds Krimpenerwaard ten behoeve van stimulering van duurzame projecten.
 • Goede staat van onderhoud gemeentelijke en rijksmonumenten en waar mogelijke financiële steun hiervoor.
 • Stimuleren van educatieve programma’s van musea.
 • Behoud van een mobiele of vaste bibliotheekvoorziening in elke kern. Kleine kernen met mobiele voorziening zijn nu soms erg mager bedeeld en juist daar(door) nemen bezoekersaantallen af. 
 • Het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek drijft veel te veel op gemeenschapsgeld. Het is noodzakelijk dat het op eigen benen kan staan. Binnen enkele jaren moet het zichzelf kunnen bedruipen. Er moeten meer financiële dragers komen. Verhuur van ruimtes en alternatief gebruik van delen van het gebouw (voor bijvoorbeeld appartementen) moet worden overwogen.

Recreatie

 • Stimuleren van dagtoerisme gericht op cultuur en landschap, theeschenkerij en andere passende voorzieningen, pluktuin, Bed & Breakfast.
 • Promoten van de Krimpenerwaard als prachtig dagrecreatiegebied.
 • Ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk realiseren.

Sport

Stimuleren dat zoveel mogelijk van onze burgers wekelijks het minimaal aantal uren beweegt.

 • Toezien op een effectieve besteding van de middelen die aan sport worden besteed, waarbij subsidies worden verbonden aan het meehelpen realiseren van vooraf vastgestelde maatschappelijke doelen
 • Ontmoediging drankgebruik en ongezonde voeding in sportkantines. Past niet bij sporten en een gezonde omgeving.

7 Sociaal en Zorgzaam

Als gevolg van de decentralisatie van taken is de verantwoordelijkheid voor adequate zorg bij de gemeente gekomen. De decentralisatie van jeugdzorg en WMO is in onze gemeente goed verlopen. Kort samengevat: de zorg goedkoper en dichter bij de burger organiseren en voorkome dat mensen tussen wal en schip vallen.

Er wordt nu een groter beroep gedaan op familie en mensen uit de straat en het dorp om zorg te bieden aan hun kwetsbare medeburger. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij de gemeente liggen. Daar ligt ook een blijvende taak om te bezien hoe mantelzorgers en vrijwilligers kunnen worden ingezet om de gemeentelijke zorgtaak in te vullen. De gemeente geeft in principe niet meer uit dan er van rijkswege binnenkomt aan zorgtaken.

De SGP zet zich in voor:

 • Goede samenwerking tussen instanties van jeugdzorg. Overlap in zorgverlening voorkomen. Duidelijke aanspreekpunten voor iedereen zijn nodig.
 • Ondersteuning zo dicht mogelijk bij de normale leefomgeving organiseren.
 • Beter meten van resultaten van hulpverlening.
 • Voorkomen van ‘tussen wal en schip’ raken van kwetsbare medemensen, met name daar waar het gaat om meervoudige zorgproblematiek.
 • Communicatie en stroperige procedures tussen instanties moeten verbeterd worden.
 • Mantelzorgers verdienen goede (professionele) ondersteuning.
 • Goede spreiding van voorzieningen en welzijnsdiensten in het gebied: voor ieder bereikbaar.
 • Keuzevrijheid voor de zorgvrager: identiteitsgebonden zorg moet altijd mogelijk blijven.
 • Goed overleg tussen gemeente en kerk-diaconieën, omdat laatstgenoemden al veel zorgtaken op zich nemen.
 • Maak in familieverband zorgunits bij woningen en logeerbaar wonen gemakkelijk.
 • Zorg voor een Krimpenerwaardbreed netwerk dat er wil zijn voor de 6% zeer eenzame inwoners, in samenwerking met de Welzijnsstichtingen.
 • Bekostiging van lokale zorg- en welzijnsstichtingen volgens dienstverleningsafspraken met prestatieafspraken.
 • Goed functionerend loket Samenleving en Zorg, zorg voor kwaliteit en continuïteit.
 • Eén loket en telefoonnummer voor alle zorg in de gemeente.

Werk en inkomen

 • Alles moet in het werk gesteld worden om, samen met het bedrijfsleven, werklozen weer aan een baan te helpen.
 • Misbruik sociale voorzieningen moet streng worden aangepakt.
 • Uitkeringsgerechtigden moeten ingeschakeld worden voor een verplichte tegenprestatie, o.a. vrijwilligerswerk (via de vrijwilligersmobiliteitsbank).
 • Alleenstaande ouders met jonge kinderen blijven vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

8 Gezond en Schoon

Volksgezondheid

De SGP vindt gezond leven in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de inwoners zelf. De SGP wil wel actief bijdragen aan bezinning en maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen. Daarom moet de voorlichting op scholen onverminderd doorgaan. Tegen drugsgebruik en handel onder jongeren moet streng worden opgetreden. Voor het onder invloed van (soft)drugs deelnemen aan het verkeer geldt een zero-tolerance beleid. Ook de controle op alcoholverkoop onder de 18 jaar moet blijvend aandacht krijgen.

Voor seksinrichtingen en coffeeshops is geen ruimte in de Krimpenerwaard. Ook moet de politie de dealers van hard- en softdrugs hard aanpakken. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat prostitutie bijdraagt aan huwelijksontrouw, gezinsontwrichting met alle gevolgen van dien. Drugsgebruik en drugshandel leiden tot criminaliteit.

Duurzaamheid

God heeft ons de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan toekomstige generaties. De komende jaren zal de SGP stevig inzetten op de energietransitie die nodig is om de klimaatdoelstellingen te behalen. Als goed rentmeester vindt de SGP dat de gemeente daarin een voorbeeldfunctie heeft. Zij dient zich faciliterend op te stellen tegenover initiatieven vanuit de samenleving die de duurzaamheid bevorderen. Daarom dienen bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen en scholen volgens de BENG-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) te worden gebouwd of gerestaureerd.

Initiatieven op het terrein van energiebesparing verdienen steun.

Maar ook de campagnes om mensen bewust te maken van duurzaam gedrag dragen bij aan een beter milieu. De bij de verkoop van Eneco-aandelen beschikbare gelden dienen bij voorkeur te worden aangewend voor duurzaamheidsprojecten.

De SGP zet zich in voor:

 • Snelle vervanging van bestaande energieverspillende verlichting van de openbare ruimte door toepassing van LED, waarbij de verlichting kan worden gedimd tijdens de nacht en bewegingsgestuurd werkt.
 • Inspelen op de opgave voor 2024. Alle asbestdaken dienen voor dit jaar gesaneerd te zijn. Hier liggen kansen voor lokale energiecoöperaties (zoals Waardstroom) door op gesaneerde daken zonnepanelen aan te brengen.
 • Onderzoeken van mogelijkheden voor maatwerkoplossingen voor dit gebied zoals mestvergisting, getijdenstroom en waar mogelijk gebruik van aardwarmte.
 • Nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen worden “gasloos” gebouwd.
 • Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties voor verduurzamen woningbouwvoorraad.
 • Het gebruik maken van windenergie door bijv. participatie in windmolenparken op zee, waardoor plaatsing van windmolens in de Krimpenerwaard niet aan de orde is. 
 • Inzet op energiebesparing door inzet van Duurzaam Bouwloket waarin lokale ondernemers participeren.
 • Plaatsingsplan opstellen voor elektrische laadpalen voor auto’s en fietsen en forse uitbreiding van de infrastructuur voor laadpalen.

Afvalbeleid

De SGP staat bij afvalinzameling voor dat grondstoffen zoveel als mogelijk hergebruikt worden. De gemeente maakt een beweging richting een circulaire economie en hecht veel belang aan een groene omgeving. Daarom moet de gemeente duurzaam en circulair inkopen.

De SGP zet zich in voor:

 • Tarieven afvalinzameling blijven minimaal op hetzelfde niveau of dalen.
 • Blijvende inzet op scheiding van afvalstromen aan de bron.
 • Komen tot één of twee afvalbrengstation(s), waardoor kosten dalen.
 • Zwerfafval moet worden voorkomen en daarom steunt de SGP initiatieven als een opzomerdag of straat-/wijkgerichte schoonmaakacties.

Groene omgeving

 • Steun voor initiatieven die biodiversiteit bevorderen, zoals heemtuin, vlindertuinen enz.
 • Regenwater afkoppelen van riool, grote gemeentelijke actie om inwoners bewust te maken van de gevolgen van verstening, de effecten daarvan op de belasting van het riool en de positieve effecten als de verstening afneemt.


9 Leefbaar/Wonen

De Krimpenerwaard behoort qua oppervlakte tot de grootste gemeenten van Midden-Holland. De kernen hebben alle een bepaalde kleinschaligheid en dorps karakter. Het landelijke en kleinschalige karakter is uniek in Nederland. Voldoende reden om dit in stand te houden en te koesteren.

De Krimpenerwaard biedt veel kansen, er komen echter ook veel bedreigingen op het gebied af. De leefbaarheid in het gebied komt onder druk te staan. Met name het woning- en winkelbestand, scholen, verenigingen, vooral in de kleine kernen geven reden tot zorg. De SGP wil graag een bijdrage leveren aan de instandhouding van het totale gebied en het op niveau houden van de leefbaarheid in de kernen en de eigenheid van de kernen. De 3.000 te bouwen woningen in 10 jaar tijd zijn wat de SGP betreft de ondergrens.

De SGP zet zich in voor:

 • Iedere kern moet een bouw-inspanning kunnen leveren om zo het aantal inwoners per kern ten minste gelijk te houden.
 • De mogelijkheid onderzoeken om dit op beperkte schaal buiten de huidige contour te realiseren. Het landelijke karakter van de kern zelf moet immers ook behouden blijven.
 • Behoud van het groen in de kernen met een goede onderhoudskwaliteit.
 • Betaalbare koopwoningen in de kernen voor starters.
 • De starterslening is een succes, die moet in stand gehouden worden.
 • Ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap.
 • Bouwprogramma dat de doorstroming bevordert o.a. door goedkope sociale koopwoningbouw.
 • Herstructureren woningvoorraad om jongeren vast te houden in Krimpenerwaard.

 10 Betaalbaar

Onze gemeente behoort ervoor te zorgen financieel in evenwicht te zijn. Beleid moet aan onze financiële mogelijkheden worden aangepast. Lastenverzwaring om nieuw beleid te financieren is voor de SGP niet aan de orde.

De SGP zet zich in voor:

 • Een reëel sluitende begroting door het in de hand houden van de uitgaven.
 • Een subsidiebeleid waardoor burgers gestimuleerd worden hun inzet en verantwoordelijkheid voor de plaatselijke samenleving inhoud te geven. De activiteiten moeten daarbij ook door de burgers zelf, zowel qua inzet als financieel, in belangrijke mate worden ondersteund. Achteraf legt de burger duidelijk verantwoording af over nut, noodzaak en resultaten.
 • Beheerplannen die inzicht geven in onderhoudskosten om alle kapitaal-goederen op het vastgestelde kwaliteitsniveau te houden.
 • Budgettaire mogelijkheden verruimen door kritische evaluatie van lopende uitgaven (takendiscussie).
 • De reservepositie is blijvend voldoende om mogelijke risico’s op te vangen.
 • Geen lastenstijging dan alleen met inflatiecorrectie.
 • Begrafenisrechten niet verder laten stijgen zodat begraven voor iedereen mogelijk blijft.
 • Op initiatief van de SGP wordt de Hondenbelasting de komende jaren afgebouwd. Overlast in die periode moet afnemen door handhaving.
 • Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen moeten ook bij een eventuele bezuinigingsopgave worden betrokken.

De SGP blijft zich inzetten voor de afschaffing van rioolbelasting van niet aangesloten agrarische gebouwen.

11 Speerpunten per kern

Ammerstol

 • Uitbreiding woningbouw Ammerstol-Noord onderzoeken
 • In stand houden school en voorzieningen w.o. buurtsuper SPAR
 • Blijvende aandacht voor parkeren

Bergambacht

 • Ontsluiting Bergambacht Oost voor langzaam verkeer op aan te leggen rotonde Bedrijventerrein
 • Realisatie van een fiets-voetgangerstunnel i.s.m. Provincie ZH\
 • De regionale functie van Winkelhof versterken w.o. onderzoek naar functie pand Rabobank 
 • Nieuwbouw voor scholen OBS Kiezel en Kei en CBS De Ark en mogelijkheid woningbouw onderzoeken
 • Woningbouw Bergambacht Noord mogelijk maken
 • Revitaliseren bedrijventerrein De Wetering
 • Aanleg snel internet in buitengebied

Berkenwoude

 • Overlast Landbouwverkeer Dorpsstraat/Kerkweg oplossen d.m.v. nieuw aan te leggen landbouwweg
 • Onderzoek naar herhuisvesting OBS De Polsstok en De Wegwijzer i.c.m. woningbouw
 • Herontwikkeling locatie kerk Gereformeerde Gemeente
 • Onderzoek uitbreiding standplaatsen markt
 • Onderzoek naar dorpswinkel i.s.m. Gemiva (vgl Ammerstol)
 • Aanleg snel internet

Gouderak

 • Behoud van een veerverbinding voor tenminste voetgangers en fietsers Gouderak-Moordrecht.
 • Verbetering doorstroming verkeer Dorpsstraat, onderzoek alternatieve ontsluiting.
 • Verdere vergroening van de kern Gouderak, vitaliseren bedrijventerreinen.

Haastrecht

 • Galgoord woningbouw, nieuwe supermarkt en dagverswinkels, nieuwe invulling oude centrum, actualisatie onderzoek naar nieuwe brug over IJssel
 • Woningbouw Stein-West om bevolking op peil te houden en vitaliteit dorp impuls te geven
 • Steun herontwikkeling Overtuin Bisdom van Vliet en Haastrechts Bos, gereserveerde subsidiegelden aanwenden
 • Behoud trouwfunctie raadhuis Haastrecht.

Krimpen aan de Lek

 • Afronding realisatie ongewijzigde plannen Centrum / Molenweide
 • Verbetering verkeersveiligheid bij M.F.A. 
 • Herinrichting geasfalteerde gedeelte Hoofdstraat

Lekkerkerk

 • Veiligheidssituatie (fiets)verkeer Tiendweg-West verbeteren
 • Verrommeling bedrijventerrein aanpakken.

Ouderkerk aan den IJssel

 • Veiligheid voor fietsers op de dijken vergroten, o.a. door de routing vrachtverkeer kritisch te bezien (geldt ook voor Gouderak).
 • Aanpak AVIA terrein IJsseldijk Noord
 • Realisatie visie Geerestein
 • Vergroten zichtbaarheid Bakwetering
 • Instandhouding fiets- voetveer

Schoonhoven

 • Herontwikkeling bedrijventerrein Schoonhoven-Noord, met nieuwbouw Schoonhovens College (Vlisterweg).
 • Nieuwe locatie buurtcentrum Huis van Noord
 • Promotie Schoonhoven Zilverstad als icoon
 • Promotie Schoonhoven als Vestingstad Oude Hollandse Waterlinie
 • Samenwerking met winkeliers om winkelen te bevorderen
 • Woningbouw Hooikaas-locatie, snel ontwikkelen gebied Buiten de Veerpoort
 • Winkelcentrum Albert Plesmanplein herinrichten
 • Plangebied Spoorsingel ontwikkelen

Stolwijk

 • Realisatie rotonde Hortensialaan
 • Inventarisatie toekomstige woningbouwlokaties nu de beschikbare lokaties bijna volgebouwd zijn
 • Herinrichting Populierenlaan, met oog op betere verkeersdoorstroming

Vlist

 • Bouwmogelijkheden om deze kern ook op termijn leefbaar te houden
 • Steun reconstructie Koeneschans Vlist als onderdeel Waterlinie.
 • Herontwikkeling terrein Kruiswijk