Landbouw

De SGP staat een actief landbouwbeleid voor. Boeren zijn de dragers van het landschap en zijn van groot belang voor een gezonde lokale economie. Voor dit gebied vervullen zij een cruciale rol. Bij verdere groei van bedrijven hoort een bij de Krimpenerwaard passende schaal. Daarnaast moet er ruimte zijn voor functieverbreding en andere verdienmodellen, waarbij kansen liggen bij recreatie en energieopwekking. Landbouwgebieden hebben een voldoende drooglegging voor de melkveehouderijen. 

De SGP zet zich in voor:

  • Innovaties (zoals natte teelten) in de landbouw, de gemeente heeft een faciliterende rol. Gemeente en boerenorganisaties werken samen met innovatie partners zoals VIC Zegveld.
  • Verbrede landbouw, met kansen voor afzet in de Metropoolregio (korte ketens) en de mogelijkheden van boerencampings tot 20 staanplaatsen, bed-and-breakfast en zorg.
  • Maatwerkoplossingen bieden bij verruiming stallen.
  • Onderwaterdrainage polder breed. De gemeente richt daarvoor een revolving fund op. Door onderwaterdrainage wordt CO2-uitstoot tegengegaan, bodemdaling zal minder snel plaatsvinden.
  • Regulatie van de (over)populatie van ganzen en zwanen in samenwerking met provincie en agrariërs.
  • Geen langdurige leegstand van agrarische bedrijfsgebouwen. Positieve houding ten opzichte van functieverandering.
  • Oplossen knelpunten uit het onderzoek zwaar landbouwverkeer, bijvoorbeeld aanleg grotere passeerstroken.
  • Promotie van kaas als specifiek streekproduct. 


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.