Duurzaamheid

God heeft ons de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan toekomstige generaties. De komende jaren zal de SGP stevig inzetten op de energietransitie die nodig is om de klimaatdoelstellingen te behalen. Als goed rentmeester vindt de SGP dat de gemeente daarin een voorbeeldfunctie heeft. Zij dient zich faciliterend op te stellen tegenover initiatieven vanuit de samenleving die de duurzaamheid bevorderen. Daarom dienen bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen en scholen volgens de BENGnorm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) te worden gebouwd of gerestaureerd.

Initiatieven op het terrein van energiebesparing verdienen steun. Maar ook de campagnes om mensen bewust te maken van duurzaam gedrag dragen bij aan een beter milieu. De bij de verkoop van Eneco-aandelen beschikbare gelden dienen bij voorkeur te worden aangewend voor duurzaamheidsprojecten.

De SGP zet zich in voor:

  • Snelle vervanging van bestaande energieverspillende verlichting van de openbare ruimte door toepassing van LED, waarbij de verlichting kan worden gedimd tijdens de nacht en bewegingsgestuurd werkt.
  • Inspelen op de opgave voor 2024. Alle asbestdaken dienen voor dit jaar gesaneerd te zijn. Hier liggen kansen voor lokale energiecoöperaties door op gesaneerde daken zonnepanelen aan te brengen.
  • Onderzoeken van mogelijkheden voor maatwerkoplossingen voor dit gebied zoals mestvergisting, getijdenstroom en waar mogelijk gebruik van aardwarmte.
  • Nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen worden “gasloos” gebouwd.
  • Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties voor verduurzamen woningbouwvoorraad.
  • Het gebruik maken van windenergie door bijv. participatie in windmolenparken op zee, waardoor plaatsing van windmolens in de Krimpenerwaard niet aan de orde is.
  • Inzet op energiebesparing door inzet van Duurzaam Bouwloket waarin lokale ondernemers participeren.
  • Plaatsingsplan opstellen voor elektrische laadpalen voor auto’s en fietsen en forse uitbreiding van de infrastructuur voor laadpalen.

Groene omgeving

  • Steun voor initiatieven die biodiversiteit bevorderen, zoals heemtuin, vlindertuinen enz.
  • Regenwater afkoppelen van riool, grote gemeentelijke actie om inwoners bewust te maken van de gevolgen van verstening, de effecten daarvan op de belasting van het riool en de positieve effecten als de verstening afneemt.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.