9 mei 2017

Woonvisie Krimpenerwaard

Voorzitter,

De Krimpenerwaard is geen krimpende waard als het aan de SGP fractie ligt. We staan te boek als anticipeergemeente, maar dat is totaal niet nodig. Het is zelfs gebaseerd op foute gedateerde berekeningen! Dit wordt duidelijk gemaakt met deze ambitieuze en toekomstgerichte woonvisie. Onnodig te vermelden dat deze visie bij onze fractie prima viel.

Deze woonvisie en de onlangs gepresenteerde strategische visie van prof. R. Bakker sluiten naadloos op elkaar aan en versterken elkaar alleen maar als we het hebben over 3.000 nieuw te realiseren woningen in 10 jaar. Dit is broodnodig om de leefbaarheid van de kernen te garanderen.

Het op peil houden van het inwoneraantal, en dus meer huishoudens ( in verband met de gezinsverdunning) is goed en nodig voor het in stand houden van voorzieningen zoals winkels, verenigingsleven en vitale sociale netwerken. Wij ondersteunen dus van harte de ambitie om te bouwen voor 100% natuurlijke groei als minimale inzet.

Mooi om te lezen in de Visie Krimpenerwaard dat geen enkele organisatie of burger aangegeven heeft te willen berusten in het predicaat anticipeerregio. Iedereen weet uit voorbeelden elders dat berusten in die situatie het slechtste is wat je je gemeente kunt aandoen. Wat dat betreft lof voor de wethouder die niet moe wordt dit te allen tijde bij alle instanties te bevechten!

De SGP fractie zou graag zien dat er gebouwd wordt in elke kern, en niet alleen de grotere. Als we bijvoorbeeld op pagina 34 zien ( de plancapaciteit) dat voor een kern als Vlist alle tellers op nul staan, vragen we ons af waarom? En een kern als Haastrecht kan ook wel een impuls gebruiken, desnoods buiten de contour, met bijvoorbeeld een inzet op het midden- en hogere segment, om de doorstroming te stimuleren en starters een kans te geven.

Voorzitter, de SGP wil voorzichtig omgaan met inbreiding, natuurlijk zijn er voorbeelden te noemen, zoals het uitplaatsen van sportvelden, en daar zijn wij niet tegen erg voor, maar over-all willen we voorzichtig omgaan met inbreiding. We willen de dorpse karakters zoals die nu zijn zo min mogelijk geweld aandoen.

Als we de visie lezen merk je telkens dat de knelpunten vooral zitten in in hoog tempo toenemende vergrijzing (maar liefst 56% waar dit landelijk 45% is!) en wegtrekkende jongeren. We willen dus vooral inzetten op verjonging. Jongeren en met name jonge gezinnen geven een onmisbare basis aan voorzieningen als winkels, scholen en verenigingen. De SGP fractie zou daarom sterk in willen zetten op eigenaarschap en bezitsvorming, het is voor jongeren momenteel erg moeilijk een woning te kopen, laten we daarom inzetten op goedkope koopwoningen, en sociale koopwoningen. Ook transformatie en de zogenoemde kluswoningen bieden prachtige kansen voor jongeren op een betaalbare woning.

De vergrijzing zet zich de komende jaren voort, dit heeft effecten op de woningmarkt, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Om deze doelgroep goed te kunnen bedienen lijken we er haast niet aan te ontkomen om woningen voor deze doelgroep enigszins te concentreren rondom voorzieningen.

In de woonvisie lezen we dat we aandacht moeten hebben voor innovatieve concepten. Ligt hier niet een uitgelezen kans op uitwerking van het concept zoals onlangs gepresenteerd door de hr. Huizinga? ( zorg neutraal wonen). Wel willen wij hierbij aantekenen dat dit vooral een voorbeeldproject betreft. Het denken over zorgneutraliteit moet uiteindelijk in elke (ook bestaande) wijk een basishouding worden. Een voorbeeldproject kan echter wel een vliegwielwerking hebben!

En inderdaad moet er een tekst toegevoegd worden over vrijkomende boerderijen. Overigens is daar in de oude gemeentes lang geleden al over nagedacht en zijn er al notities geschreven, als die onvindbaar zijn leveren wij die graag aan (ps. ik heb er namelijk 1 uit Vlist). Grappig dat de Visie Krimpenerwaard als idee noemt “bejaarderijen”. Benieuwd naar ervaringen elders!

Tot slot voorzitter, de duurzaamheidsparagraaf.
Zoals al tijdens de thema-avond benoemd, vinden wij deze nog onderbelicht.
Om een stevige bijdrage te kunnen leveren aan een goed en verstandig klimaatbeleid, zullen we flink aan moeten pakken in de Krimpenerwaard. Om in 2050 een gemeente te hebben die vrij is van fossiele brandstoffen en CO2 neutraal, zal er nu ingezet moeten worden op allereerst energiebesparing en duurzame ontwikkelingen. De grootste uitdaging ligt op het gebied van de bestaande woningvoorraad, wellicht is het daarom wijs om nieuwe ontwikkelingen op korte termijn geheel gasloos te doen. Wij zien daarom uit naar de beloofde duurzaamheidsnotitie in september. Mooi dat Prof Bakker al een hoop werk voor u heeft weggenomen in de Visie. Deze hamert ook sterk op echte maatregelen en weidt hier hele hoofdstukken aan.

Resumerend onze 6 hoofdpunten:
- Predicaat anticipeerregio wordt vanaf vanavond niet meer gebruikt en als andere gremia het doen, kunnen ze een storm van protest vanuit onze gemeente verwachten!
- De 3.000 woningen in 10 jaar zien we (zeker na het rapport Bakker) niet als een bovengrens maar als het minimaal nodige aantal om vitale kernen te krijgen en de vergrijzing op te kunnen vangen.
- Bouwen aan de randen van de kernen om verdichting te voorkomen, in sommige kernen is een heel grote inhaalslag nodig om nog vitaal te kunnen worden.
- Zet maximaal in op eigenaarschap woningen!
- Voorbeeldproject zorgneutraal wonen mag van ons ook echt een goed voorbeeld voor de hele gemeente worden
- De duurzaamheidsnotitie van september aanstaande moet een hele stevige zijn om de gevraagde doelen voor de nabije toekomst te gaan halen.

Dank u.