9 november 2021

Vier jaar terugkijken

Vanavond was de jaarlijkse begrotingsraad. Onze fractievoorzitter greep de gelegenheid aan om terug te kijken op de afgelopen vier jaar. In maart 2022 hopen we weer nieuwe verkiezingen te hebben en dan zullen er dus ook weer nieuwe gezichten zijn. Onderstaand zijn inbreng.

Voorzitter,

Geen algemene Beschouwingen dit keer: dat geeft wel mooi de gelegenheid kort terug te kijken op de afgelopen 4 jaar. Zes onderwerpen wil ik als SGP-er langslopen:

Het eerste wat dan te binnen schiet is:

1.Dankbaarheid!

Want, tóch weer een sluitende begroting, lasten voor het zoveelste jaar op rij niet verhoogd, voorzieningenniveau nog steeds onaangetast. We leven in Nederland in vrede en ongekende welvaart en in de Krimpenerwaard in een van de mooiste en groenste gebieden die ons land kent. Een parel ingeklemd tussen grote steden. Er was voldoende geld om de gemeente en de rijks economie draaiende te houden. We genieten van de kleinschaligheid maar vitaliteit van onze dorpen en leven op van de vele sociale verbanden waarin we ons bewegen. Alle kritiek die vanavond zal klinken moet in dit grote positieve perspectief staan! Eigenlijk zouden we nu moeten stoppen,         toch is er meer te zeggen….

2.Corona-pandemie.

Opnieuw worden we overspoeld door de aantallen besmettingen. Ik herhaal nog maar een keer wat de SGP zei bij de Kadernota: hebben wij Gods waarschuwende hand gezien in de pandemie? Hij wil niet dat wij doorrennen op de weg van de 24-uurs economie maar stilgezet worden om te denken over onze eeuwige bestemming. Om verzoening voor onze zonden te vinden in het offer van Jezus Christus. Maar alles lijkt erop te wijzen dat er 24/7 nóg meer groei moet komen en dat we weer zo snel als mogelijk is naar Curaçao willen vliegen voor een lang weekend… Christenen gaan overigens niet vrijuit op dit punt.

3.Lichte teleurstelling.

Als we 4 jaar terugkijken valt het toch een klein beetje tegen wat wij (ik zeg bewust: wij) hebben gerealiseerd als gemeentebestuur. Er is helaas veel kostbare energie verloren gegaan in  coalitie en college. De woningbouw zit, met uitzondering van enkele mooie bouwprojecten, nog net zo op slot, de provincie werkt nog steeds op geen enkele manier mee om de kernen vitaal te houden. De agrariërs (en wij) zijn diep teleurgesteld dat er zoveel onteigeningen van onze mooie natuur plaatsvinden nota bene ten faveure van natuur. De energietransitie is op papier geregeld maar praktisch staan we als Krimpenerwaard nog helemaal aan het begin.

Het ambtelijke apparaat is heel kwetsbaar door de vele vacatures. Het financiële perspectief is zorgelijk, de reserves raken uitgeput. Nog steeds hebben we geen enkele grip op de alsmaar stijgende kosten in het sociaal domein. En niet in de laatste plaats: de strategische visie Krimpenerwaard is geëindigd in de overlegvorm Waardtafel, daarna is het stil geworden.

4.Nieuwbouw gemeentekantoor.

Daar is onze teleurstelling bijna nog iets groter. Opnieuw kiest het College ervoor om, buiten commissie en Raad om, de plannen meteen te communiceren met de bevolking in mooie persberichten. Waarom deze ramkoers terwijl er zo divers wordt gedacht, binnen én buiten de coalitie, en het om zoveel miljoenen investering gaat? Zeker nu ook Gemeentewerf en Milieustraat gekoppeld worden? De Raad wordt met de rug tegen de muur gezet! Het lijkt wel of een aantal collegeleden denkt: na de verkiezingen pakt een ander team de schade wel op….

 5.Onzekere meerjarenbegroting.

We hebben onze zorgen uitgesproken over de financiële ontwikkeling van Krimpenerwaard. De reserves raken snel uitgeput. We krijgen een aantal hele grote investeringen voor de kiezen. Denk aan Gemeentekantoor, Steinsedijk, Scholenbouw, Veerstoep en mogelijk grootschalige bezuinigingen van het Rijk vanwege de coronasteun. Als er nieuwe tegenvallers opdoemen willen we niet de lasten verhogen maar eerst snijden in eigen vlees. Daarom was het best een aardig idee van de SGP om alvast wat bezuinigingsscenario’s gereed te hebben voor het geval dat. Gelukkig zijn die scenario’s er gekomen maar zelfs het minst pijnlijke scenario ligt nu onderin een diepe lade te wachten! De wethouder blijft aangeven dat bezuinigen nu niet nodig is en dat we wel wachten tot het Rijk met geld over de brug komt. Of niet.

 6.De juiste focus?

Het verbaast dan een beetje dat bezuinigingsscenario’s minder belangrijk gevonden worden dan een Fietsenplan waarin 76.000 wordt vrijgemaakt voor communicatie over het belang van fietsen… En dat we meer tijd besteed hebben aan de paal in de Veerpoort dan aan het Panorama Krimpenerwaard. Een kritische vraag naar onszelf toe: hebben wij als College en Raad wel de juiste focus op de grote onderwerpen waar het vandaag om gaat? Of laten we ons leiden door de waan van de dag?

 

Voorzitter, we sluiten af. Een juichverhaal werd het niet vanavond. Wél met een woord van dank aan de hele organisatie en het College van B&W want er is heel hard gewerkt. Dat hebben we van nabij gezien. En nu al de oproep aan de nieuwe raad: laten we 1x per jaar raadsbreed een focusbijeenkomst hebben waarin we afspreken wat er nodig is om de Krimpenerwaard echt verder te brengen.

Waarbij wij beseffen dat dit alleen kan met de zegen van God. Die wensen we iedereen toe!

De SGP zal instemmen met de begroting 2022.