1 november 2016

Verordening gemeentelijke begraafplaatsen

De SGP-fractie had in de commissie al de nodige technische vragen bij deze verordening, die alle tot tevredenheid beantwoord zijn door de wethouder, de inzet bij de raadsvergadering was drieledig namelijk :

  • Uitdrukking geven aan onze tevredenheid t.a.v. de verlengde grafrusttermijnen.
  • Een kritisch geluid afgeven t.o.v. crematie, urnenmuren en urnengraven.
  • Een positief geluid afgeven t.o.v. het gehanteerde dekkingspercentage.

De SGP heeft altijd als uitgangspunt gehanteerd dat het dekkingspercentage van begraafplaatsen niet 100% kostendekkend hoeft te zijn om begraven betaalbaar te houden.

Daarbij maken begraafplaatsen ook onderdeel uit van de openbare ruimte, en kan onderhoud daarvan ook uit de algemene middelen betaald worden.

Onderstaand de inbreng van de SGP-fractie in de raadsvergadering.

Voorzitter,

De voorliggende verordening begraafplaatsen kan op instemming rekenen van de SGP-fractie.

De SGP is blij met deze verordening en de daarbij behorende grafrusttermijnen.

Onze vragen zijn gesteld in de commissie en weer beantwoord, en de wethouder heeft toegezegd terug te komen op de toegerekende overheadkosten.

Meer moeite heeft mijn fractie met het onderdeel crematie, urnenmuren en urnengraven zoals beschreven in deze verordening. Vanuit principieel bijbels perspectief is dit ons inziens geen juiste omgang met stoffelijke overschotten.

We kunnen van harte instemmen met het dekkingspercentage, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat de begraafplaatsen ook onderdeel uit maken van onze openbare ruimte waarvoor het onderhoud uit de algemene middelen dient te worden betaald.

De begrafenisrechten hoeven wat onze fractie betreft ook in de toekomst niet kostendekkend te worden.

Dank u.