7 maart 2017

Verkoop gemeentelijk vastgoed

Op de agenda van de laatstgehouden raadsvergadering 7 Maart 2017 stond onder andere de verkoop van gemeentelijk vastgoed.

De gemeente Krimpenerwaard heeft 131 panden in haar bezit, verreweg de meeste van deze panden zijn in gebruik voor de publieke dienst, zoals gemeentehuizen, gemeentewerven, maar ook sporthallen etc. De verkoop van deze panden is niet aan de orde, uit het bestand van 131 panden is een selectie gemaakt, waarna uiteindelijk 31 panden voor verkoop in aanmerking komen. Dit betreffen panden die leegstaan of aan één (veelal particuliere) huurder worden verhuurd.

Op deze lijst van 31 panden staan gebouwen met uiteen lopende eigenschappen en kenmerken, van rijks- en gemeentelijke monumenten, zoals De Waag in Schoonhoven en het voormalige stadhuis in Haastrecht, tot gemeenteterreinen en woonhuizen.

De raad werd o.a. voorgesteld om :
1. Geen wensen en bedenkingen te maken tegen de lijst van de te verkopen 31 gemeentelijke panden.
2. In te stemmen met een krediet van maximaal € 500.000,- voor de uitvoering en dit beschikbaar te stellen uit de algemene reserve vrij vermogen.

De fractie van de SGP stond positief tegenover dit voorstel van het college. Leegstaande panden drukken vanwege de beheerskosten onnodig op de begroting, en zeker als het monumenten betreft kunnen deze beheerskosten snel hoog oplopen. Daarbij is de fractie van mening dat een monumentale status geen belemmering voor verkoop hoeft te zijn, sterker nog dat monumentale panden in particuliere handen vaak beter af zijn.
Wel is de SGP fractie van mening dat bij verkoop van het voormalige stadhuis van Haastrecht bedongen moet worden dat dit een trouwlocatie blijft.
De gemeente is geen woningcorporatie, toch heeft de SGP fractie het college gevraagd woningen met een verhuurde status pas te verkopen na opzeggen van de huur door de huurder, dit om enige fasering in de verkoop van de panden aan te brengen en zodoende niet de markt te verzadigen, en daarbij moet in overweging worden genomen dat woningen vrij van huurders waarschijnlijk een hoger bedrag opbrengen.

Het voorstel van het college werd ruim geamendeerd en ook werden diverse moties ingediend. Na overleg met alle partijen is besloten punt 1 uit het voorstel te halen, in te stemmen met het krediet en het college opdracht te geven met een aangepast voorstel naar de raad te komen met betrekking tot de panden met een sociaal-maatschappelijke functie en de panden met een monumentale status.

De SGP fractie Krimpenerwaard.