4 november 2016

Veldbezoek natuurinrichting Krimpenerwaard

Vrijdag 4 november j.l. brachten delegaties van de besturen van het Waterschap HHSK, de gemeente Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland een veldbezoek aan een drietal natuur inrichtingsprojecten in de Krimpenerwaard. Deze projecten zijn een uitwerking van de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard. Deze overeenkomst is een voortzetting van het voormalige Veenweidepact, waarbij de provincie financierder en waterschap en gemeente de uitvoerders zijn.

Met dit drietal projecten, de Nesse, het Oudeland Zuid en de Berkenwoudse Driehoek is totaal zo’n 500 hectare gemoeid en ze zijn de afronding al aardig genaderd.  In 2017 moet het afgerond worden en het beheer is handen gelegd van de Stichting Zuid-Hollands Landschap en de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard (een samenwerking van agrariërs en natuurorganisaties).

De insteek vanuit het waterschap is het voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW) en daar levert deze inrichting een substantieel aandeel in. De gemeente heeft haar taak in de bestemmingsplannen, maar is in de persoon van SGP wethouder Neven, voorzitter van de stuurgroep, nauw betrokken bij de uitvoering. Andere doelen uit dit plan zijn o.a. bescherming waardevolle veenweidegebieden, tegengaan van bodemdaling door peilaanpassing, botanisch rijke graslanden, etc.

Behalve voornoemde projecten, werd door de delegaties ook nog een bezoek gebracht aan een vrij uniek en innovatief experiment, namelijk de aanleg van 9 hectare biologische granberryteelt in de noordrand van de Krimpenerwaard, zuidelijke van de Lange Tiendweg. Een combinatie van een tweetal ondernemers zagen economisch perspectief in deze teelt, die gecombineerd wordt met natuurontwikkeling.

Nog even in het kort de geschiedenis. Vanuit Brussel kwam in de 90 jaren van de vorige eeuw de opdracht naar de nationale overheden om de kwaliteit van land en water (en in het verlengde daarvan ook de lucht) te verbeteren. Dat resulteerde voor Nederland in een groot aantal natuurinrichtingsprojecten, waaronder de Krimpenerwaard. In deze waard diende 2450 hectare ingericht te worden als natuur dat spoorde langs de lijn van de Ecologische Hoofd Structuur. Door allerhande ontwikkelingen liepen de plannen vertraging op, niet in het minst door economische crisis. Ook voortschrijdend inzicht gaf bijstelling van de plannen. Inmiddels is de opgave 2250 hectare natuur, waarvan een substantieel deel in samenwerking met agrarische ondernemers wordt gerealiseerd.