1 november 2016

Vaststellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Krimpenerwaard II

Afgelopen raadsvergadering is het gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld, een veel besproken voorstel. De SGP-fractie stond kritisch tegenover dit plan en de daarin voorgestelde tariefsverhoging, ook het voorstel om huishoudens en bedrijven die geen aansluiting met het riool hebben toch te belasten kan niet op instemming van de SGP rekenen.

Bij behandeling van dit voorstel in de raad heeft de SGP dit naar voren gebracht met onderstaande inbreng.

Voorzitter,

Het GRP stelt onze fractie voor een lastig dilemma. De uitgangspunten van het plan kunnen we voor het grootste gedeelte onderschrijven. Ook onze fractie wil zich hard maken voor een duurzame toekomst. Het is belangrijk om bij toekomstige investeringen in ons rioolstelsel te komen tot een zo goed mogelijke scheiding van 'vuile'en 'schone'stromen. Dat vraagt investeringen. En heel forse ook! De tarieven zullen met maar liefst 25 euro per jaar toenemen in de komende periode.

Daar zit de pijn voor mijn fractie. Met een verdubbeling van de rioollasten in de looptijd van het GRP kunnen wij niet zonder meer akkoord gaan. De verschillende scenario's die beschreven zijn ontlopen elkaar qua kosten ook niet veel. In alle gevallen zullen we fors extra moeten investeren en de rioollasten omhoog moeten brengen.

Onze fractie ziet graag dat een en ander goed geëvalueerd wordt om in 2021 tot juiste vervolgbesluiten te kunnen komen. Over de ontwikkeling van de totale lastendruk, mede gelet op het GRP, wil onze fractie bij de algemene beschouwingen van volgende week terugkomen.

We zullen daarover in dat verband ook een motie indienen.

Voorzitter, onze fractie heeft heel andere ideeën als dit college als het gaat over het aanslaan van huishoudens of bedrijven die geen enkele relatie hebben met het riool, zelfs niet wat betreft hemelwater.

De SGP-fractie is echt van mening dat het fout en onrechtmatig is om deze aan te slaan voor de kosten van een riool waar ze geen gebruik van maken. Daarom zullen wij volgende week een motie inbrengen om deze huishoudens en bedrijven te ontzien bij het belasten voor rioleringskosten.

Dank u.

Tijdens de behandeling in de raad is er een amendement aangenomen wat voorstelt om het rioleringsplan vast te stellen, maar de voorgestelde tariefsverhoging voor alleen 2017 vast te stellen.