11 oktober 2016

Vaststellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Krimpenerwaard.

In de commissie Ruimte & Financien van 11 Oktober 2016 is het voorstel van het college aan de raad behandeld, waarin de raad wordt voorgesteld het rioleringsplan voor de jaren 2017-2021 vast te stellen.

De inhoud van het voorstel was tweeledig,

1. Het GRP-Krimpenerwaard vast stellen met een uitgewerkt scenario “een duurzame toekomst”.

2. De rioolheffing op basis van dit plan gedurende de planperiode jaarlijks met een bedrag van €25,- te laten stijgen om toe te groeien naar een kostendekkend tarief.

Tevens werd voorgesteld een doeluitkering Slappe Bodem in 7 jaar tijd gefaseerd in te voeren.

De SGP-fractie heeft grote moeite met vooral het tweede deel van dit voorstel, als SGP zijn we van mening dat de totale lastendruk niet mag stijgen, dan alleen met een inflatiecorrectie.

Vele technische vragen zijn gesteld aan het college, en in afwachting van de antwoorden zijn we van plan om te zoeken naar mogelijkheden om deze stijging tot een minimum te beperken.

Ook wil de SGP-fractie zich hard maken om de bedrijven in het buitengebied, die niet op het riool zijn aangesloten ( voornamelijk boeren bedrijven) en lozen dan ook niet belast worden met de kosten hiervan.

Het voorstel wordt 1 November in de gemeenteraad behandeld.