7 juni 2017

Strategische visie Krimpenerwaard

Voorzitter,

Graag geeft de SGP fractie vanavond een eerste reactie op de Waardvisie, het is wel echt een eerste reactie, op een flink aantal onderdelen zijn we nog aan het studeren. We gaan het nu dus niet hebben over kunstijsbanen, zandstrandjes, bejaarderijen en ganzenoverlast maar komen daar zeker nog wel over te spreken.

We hebben de visie helemaal bestudeerd en geven een reactie in enkele hoofdthema’s:

 • Algemeen
 • Landschap
 • Bereikbaarheid
 • Recreatie en toerisme
 • Vitaliteit
 • Klimaat
 • Economie


Algemeen

Vooraf willen wij stellen dat we de Visie met instemming hebben bestudeert, grote delen spreken ons aan! Wij willen onze waardering uitspreken naar mw. Bakker en allen die een bijdrage hebben geleverd!

Mooi dat de Visie opent met een tekst uit de Bijbel: “door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei”. Deze tekst gaat uit van een hoge verwachting van wijze raadgevers; adviseurs, opstellers, college, ambtenaren, raadsleden. Wij willen met elkaar inderdaad streven naar het tot bloei brengen van dit gebied, met Gods hulp. Want zo wijs zijn wij zelf niet!

Het spannende aan dit document is dat je het op verschillende manieren kunt benaderen, en daar zit ook meteen een flink gevaar in volgens ons omdat dit nogal verdeeldheid in de hand zou kunnen werken:

 • Je kunt stellen: er staan vooral veel bekende zaken in, de visie is niet bijzonder genoeg. We gaan over tot de orde van de dag.
 • Je kunt ook stellen: we missen juist heel veel onderdelen in de visie, we kunnen met dit document niet werken. 
 • Je kunt je ook verliezen in de details in de visie en de hoofdlijnen uit het oog verliezen, ook een reëel gevaar.

Wat ons als SGP-fractie heel erg veel waard zou zijn is:

 • Laten we raadsbreed achter de hoofdlijnen van de visie gaan staan, samen met Krimpen, zonder ons te verliezen in politiek gekissebis
 • Zodat we een heel sterk signaal afgeven aan instanties en overheden
 • Als Krimpenerwaard iets nodig heeft is het wel een eenduidige houding en visie naar buiten toe!

Rapport stelt terecht: de Krimpenerwaard is uniek door het groen, de sloten, de koeien, de diversiteit aan kernen. Af en toe lijkt(!) de tijd stil te hebben gestaan, dat is niet zo maar dienen we wel als een compliment te incasseren! Dat is precies de kracht van het gebied. Het is door de bewonersgroep kernachtig gezegd: respecteer de natuur en het landschap zonder dat het gebied een openluchtmuseum wordt!

Hoogheemraadschap: waarom zijn deze deskundigen niet benaderd als het om het gebied gaat? Zij signaleert dat de aangedragen oplossingen in de Visie nogal eens een beperkt realiteitsgehalte hebben. Het is jammer dat hierdoor al verdeeldheid ontstaat. Zorg dat iedereen goed met elkaar in gesprek komt en blijft!

Landschap

Overstromingsgevaar. Bijzonder dat het rapport hier zoveel aandacht aan besteed. Niet onterecht denken wij. De discussie over evacuatie- en communicatieplannen, compartimenteringsdijken enz moet geagendeerd worden in onze gemeente. Alleen al als je bedenkt dat vrijwel alle communicatiemiddelen wegvallen bij een serieuze overstroming.

Het probleem van de doorgaande bodemdaling wordt groot als je de visie leest. Het rapport van de Rabobank Kracht van de Krimpenerwaard stelde dit ook al: verdere schaalvergroting op veengrond is kapitaalvernietiging als kosten van herstel van bodem en dijken en gebouwen worden meegenomen. De boeren geven echter zelf aan dat ze streven naar optimalisatie van de productie, en wie zal ze dit recht ontzeggen? Enige remedie zou onderwaterdrainage zijn a 6.000,- per ha. Alternatief van veel beter vermarkten van onze streekprodukten voor een veel beter prijs door de boeren in de steden om ons heen is een optie die ons veel meer aanspreekt als serieus te onderzoeken en haalbare variant.

Bereikbaarheid

Een hele mooie zin vonden wij de volgende: een betere bereikbaarheid dicteert de samenleving om te vuur en te zwaard te vechten tegen krimp en alle effecten die hiermee samenhangen. Die twee zijn inderdaad onlosmakelijk met elkaar verbonden: bereikbaarheid en tegengaan van krimp.

De conclusie uit de Visie dat de Algeracorridor grootschalig moet worden aangepakt is alleen maar bevestiging van waar we in Krimpenerwaard al raadsbreed mee aan de gang zijn. Als SGP zien we dit voorlopig als de allerbeste maar ook als afdoende oplossing, zodat overige bruggen voor ons op het tweede plan komen te staan. Nog los van extreem hoge kosten en milieubezwaren.

Het doortrekken van de A38 vanuit Ridderkerk dwars door het gebied is misschien wel een oplossing voor de Rotterdamse regio maar niet voor de Krimpenerwaard. Als we vast willen houden aan onze groene kernwaarden, dan moeten we dit vooral niet willen.

Wel zouden wij samen met Krimpen de mogelijkheid van het doortrekken van de metro naar onze gemeentegrens willen onderzoeken. Wij zijn benieuwd wat het effect op de drukte op de brug is in die situatie.

Goed openbaar vervoer en Mobiliteitsmanagement is iets wat op korte termijn veel meer mogelijkheden moet gaan bieden, het onderzoeken meer dan waard.

Recreatie en toerisme

Probleem van het gebied is dat het prachtig maar o zo onbekend is. Ook bij de stedelingen vlakbij. Een voorbeeld wordt geschetst in de visie: er is niet 1 snelfietsroute die de grens van de Waard over gaat… Wij verwachten veel van gebiedspromotie, gemeente is ook al wel met plannen bezig maar eerlijk gezegd zien we nog te weinig resultaten.

78% van het gebied is agrarisch maar slechts 6% van onze banen komt daar vandaan en slechts 3% van de banen wordt door toerisme en recreatie gevormd. En 75% van de recreatie-inkomsten komt nog steeds van bestedingen binnen het gebied. Er is dus alles te winnen op dit gebied.

Vitaliteit

Met dit hoofdstuk waren we snel klaar, in de zin dat we het er van harte mee eens zijn! De vergrijzing slaat toe en er wordt door provinciaal tegenwerken veel te weinig gebouwd. Krimp is voor niemand een optie, zo stelt het rapport terecht. Zoals deze raad al diverse keren heeft uitgesproken en zoals het college ook voorvecht: bouw aan de randen van elke kern om die leefbaar te houden en pleeg een forse inhaalslag in sommige kernen. De noodzaak van de 3.000 woningen in 10 jaar wordt prachtig onderbouwd in de visie. Maar waak voor te grote verdichting en daardoor verlies van eigenheid van de kernen.

Klimaat

Volgens het CPB zou slechts 2% van de bevolking zich echt zorgen maken om klimaatverandering. Dat zou ook best eens voor onze gemeente kunnen gelden maar neemt niet weg dat wij een zorgtaak voor de schepping hebben. In mijn fractie hebben wij een discussie lopen over hoe wij deze taak voor het gebied in willen vullen. Natuurlijk zijn wij voor zonne-energie en tegen hoge windmolens midden in de polder e.d. maar daar zullen we als raad niet zo verschillend over denken. Wel hebben we meer tijd nodig om na te denken over de mogelijkheden van een getijdencentrale in de IJssel, de sanering van de vele asbestdaken voor 2024 en een mestvergister i.c.m. gft-afval en de haalbaarheid daarvan in ons gebied.

Economie

Enigszins schokkend vonden wij de conclusie dat de grootste bedreiging is het ontbreken van dynamiek, vitaliteit en innovatie. De werkgelegenheidsontwikkeling is daardoor erg negatief. De vele transportbedrijven in onze gemeente leveren weinig meerwaarde, er zullen nieuwe diensten aangeboden moeten worden om het bestaansrecht op die lokaties te bestendigen, aldus het rapport. Wij zijn niet negatief over ons bedrijfsleven maar denken wel dat er een kern van waarheid in de conclusie schuilt! Hoe dan ook, serieus genoeg om samen met de ondernemers naar toekomstbestendige oplossingen te gaan zoeken! Ondernemers zien de visie als ondeelbaar, alleen het integrale is succesvol. Prima uitgangspunt om serieus aan de slag te gaan met elkaar! Zeker als het gaat om regionale samenwerking en het oppakken van marktkansen in de steden.

Hoe verder

Wij zijn het helemaal eens met de suggestie om een heel klein team aan te stellen die het plan verder gaat uitwerken, de hoofdlijnen bewaakt en lobbyt bij instanties! Laten we in ieder geval zorgen dat er een goed plan van aanpak met breed gedragen haalbare doelstellingen ligt voor maart 2018!