24 oktober 2017

SGP inbreng algemene beschouwingen 1ste termijn

 

Inleiding

De Bijbelse koning Salomo is bekend om zijn wijsheid. Die wijsheid is geboekstaafd in enkele delen van de Bijbel. Niet minder bekend is hij vanwege zijn bouwkunst. Hij bouwde een prachtige tempel in Jeruzalem, waaraan kosten noch moeite gespaard werden. Hij bouwde eveneens een imposant paleis voor zichzelf. Dat stond dicht in de buurt van de tempel. Staat en religie waren in twee gebouwen vertegenwoordigd, of: gescheiden, zo u wilt, maar stonden toch ook wel weer heel dicht bij elkaar.

Een mooie en leerzame gedachte. Maar toen hij die bouwwerken had voltooid en op die manier letterlijk de basis had gelegd voor het staatkundige en godsdienstige leven in zijn rijk, hield het niet op. Daarna begon hij door heel Israël steden te bouwen, zijn defensie te versterken en hij gaf zelfs nog een gebied aan zijn buurman-koning. Salomo was dus strategisch bezig. Waar het nodig was bouwde hij, waar hij vriendschap had te onderhouden, deelde hij van zijn bezit. Hoe dan ook, hij keek in elk geval vooruit.

Die praktische les wil de SGP ter harte nemen. De verleiding is groot om bij de laatste begrotingsbehandeling van deze raadsperiode achteruit te kijken en op te sommen wat er allemaal bereikt is. Verleidelijk, maar misschien toch beter om dat de komende maanden voor het voetlicht te brengen. De burger heeft er immers recht op te weten wat er met zijn/haar stem van drie jaar gelden gebeurd is. Het is ook zaak om vooruit te kijken en na te denken over datgene wat er nog moet gebeuren. Dat wil de SGP-fractie bij deze begrotingsbehandeling ook doen. We staan hierbij op een stevige en gezonde basis die in de achterliggende jaren gelegd is. Een gezamenlijke inspanning van college en raad waar we tevreden op terug kunnen zien.


Toekomst Krimpenerwaard

De visie die onder verantwoordelijkheid van de Waardcommissie tot stand is gekomen mag er zijn. Mijn fractie heeft daarover voor de zomer al het nodige gezegd. Het is zaak om de puzzel, waarvoor de Waardcommissie de stukjes heeft aangeleverd, met elkaar te gaan leggen. De SGP vindt het belangrijk om het karakter van onze gemeente in de toekomst geen geweld aan te doen. En uit de kernenvisies blijkt dat veel inwoners dit met ons eens zijn. Uiteindelijk is het toch kleinschaligheid die onze polder kenmerkt. Ontwikkelingen dienen dan ook te passen bij de schaal van het gebied. Geen grootschalige woningbouwlocaties, maar wel een ruime jas om de bestaande kernen. Vitaliteit en leefbaarheid staan voorop. Dat betekent dat we jongeren hier moeten houden en dat we voor hen dus ook moeten bouwen. Geen grootschalige ‘attracties’ in het kader van recreatie en toerisme, maar wel veel ruimte voor het ontwikkelen van kleinschalige en in het landschap passende voorzieningen. De landbouw moeten we behouden als drager van het gebied. Geen groen zonder landbouw; geen landbouw zonder groen. Bereikbaarheid en ontsluiting zijn belangrijke thema’s voor de komende jaren. Oplossingen die we met elkaar bedenken moeten een adequaat antwoord geven op de problemen die nu ervaren worden. Tegelijk wil de SGP geen grootschalige infrastructurele ingrepen in de polder toestaan. Ook oplossingen op dit terrein moeten passend zijn bij/in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan meer (personen)vervoer over water (waterbus Schoonhoven-Rotterdam) en snelfietsroutes door de Krimpenerwaard. Ondernemers moeten de ruimte krijgen. Zij zorgen voor werkgelegenheid en economische groei. De maakindustrie en transportsector zijn stevig vertegenwoordigd. Misschien moeten we groei van het ondernemerschap ook meer zoeken in de dienstensector. Vrijkomende complexen in het buitengebied zouden daarvoor herbestemd kunnen worden. Zwakkeren moeten op onze onvoorwaardelijke steun kunnen rekenen. Daar liggen ook belangrijke opgaves, waarop we later in onze inbreng nog terugkomen.


Kortom, er moet een integrale uitwerking van de visie voor ons gebied komen. Daarbij is voor de SGP geen van de drie perspectieven hét antwoord op de uitdagingen van morgen. Wij zijn van mening dat goede elementen uit elk van de perspectieven (Het is toch goed zo?, De schouders eronder en Met brede blik) gebruikt kunnen en moeten worden om de toekomst van onze gemeente vorm te geven. Samenwerking met andere overheden (gemeente Krimpen aan den IJssel, provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap S&K) is onontkoombaar.

Herkent het college zich in de kaders waarbinnen de SGP de ontwikkeling van onze gemeente voor zich ziet? Hoe staat het met de werkzaamheden van de verkenner/kwartiermaker?

Financiën

De SGP is blij met de beheersing van de lastendruk in de afgelopen periode. De harmonisatie van de belastingen heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar heeft wat onze fractie betreft goed uitgepakt. Ook over het lastendrukplaatje voor volgend jaar is mijn fractie tevreden. De totaal-lasten stijgen nagenoeg niet. Dat sluit aan bij de inzet van onze fractie om de lokale lasten niet te laten stijgen. Dat geldt ook voor de jaren na 2018. Hoe ziet het college de gemeentelijke lastenontwikkeling in meerjarig perspectief?

Blij is onze fractie dat de verhoging van de rioollasten met € 25 niet nodig is. Toch blijft een mogelijke verhoging op grond van het gemeentelijke rioleringsplan nog wel boven de markt hangen. De inzet van mijn fractie is om het niet zover te laten komen. Kan het college meer duidelijkheid geven over dat meerjarenperspectief? En nu we het toch over de rioollasten hebben: mijn fractie vindt het onverteerbaar dat niet aangesloten agrarische percelen toch aan geslagen worden voor rioolrechten. Deze boeren betalen voor een dienst die hen niet verleend wordt. Sterker nog: niet alles wat in stallen en bijgebouwen aan afvalwater ontstaat, mag op het riool geloosd worden. Om die reden hebben veel boeren een extra investering gedaan in het vergroten van de capaciteit van hun mestkelder om de niet-loosbare fractie daarin op te vangen. Het kan niet zo zijn, dat er dan toch rioolrechten moeten worden betaald. Mijn fractie vindt de juridische argumentatie die het college van SVHW overneemt niet steekhoudend en dringt er opnieuw heel sterk op aan om op dit punt met oplossingen te komen.

Van de koeien kan de SGP-fractie moeiteloos over naar de honden. Bij de kadernota hebben wij een motie ingediend om te komen tot een (beheerste) afbouw en afschaffing van de hondenbelasting. Het college heeft toegezegd met voorstellen hiervoor te komen. Dat was reden voor mijn fractie om deze motie – die op brede steun kon rekenen – in te trekken. Tot onze verrassing is in de begroting echter rekening gehouden met een meeropbrengst van € 50.000! Dat was niet de bedoeling! Waarom is het college deze toezegging niet nagekomen? Waarom wordt er zelfs met meeropbrengst gerekend ten opzichte van voorgaande jaren? Wanneer is het college van plan om te komen met voorstellen voor de afbouw/afschaffing van de hondenbelasting?
Over de afvalstoffenheffing is mijn fractie ronduit positief. We hebben in het afgelopen jaar een enorme slag gemaakt met de gemeentebrede invoer van Diftar. Veel van onze inwoners zien het als een uitdaging om zo weinig mogelijk restafval aan te bieden en daarmee hun afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden. Wat mijn fractie betreft kan er nog meer winst gehaald worden. Zo kan er betere voorlichting plaatsvinden over welk afval er precies in welke stroom terecht mag komen. Met name over welk afval er in de plastic-inzameling mee kan, bestaat naar ons oordeel nog de nodige onduidelijkheid. Wil het college die voorligt ter hand nemen? Daarnaast zouden we niet alleen blik, maar alle metalen (met bepaalde afmetingen) in de glascontainer moeten verzamelen. Zo kan er mogelijk nog meer uit het restafval gehouden worden of is het minder nodig om de gang naar de afvalverzamelcentra te maken. Wij roepen het college op om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Zijn de vulopeningen van de glasbakken overigens geschikt voor het aanbod van alle metalen voorwerpen die hierin verzameld zouden kunnen worden?

Met de verkoop van de Eneco-aandelen zijn grote financiële belangen gemoeid. Als het tot verkoop komt, waarover het komende kalenderjaar een besluit zal vallen, vindt mijn fractie het van groot belang dat de hiermee ter beschikking komende gelden worden ingezet om te werken aan verduurzaming en energietransitie. Waarbij allereerst uiteraard wel een oplossing gevonden moet worden voor het dekkingstekort dat ten gevolge van de mogelijke verkoop in de begroting ontstaat.

Duurzaamheid

Aan verdere verduurzaming moet hard worden gewerkt. Met het afvalstoffenbeleid (afvalstof=grondstof) zijn we goed op weg. De SGP-fractie heeft zojuist aangegeven dat daar nog een schepje bovenop kan. De energietransitie, ook mede gelet op de landelijke afspraken hierover, zal ook voor onze gemeente veel gaan betekenen. Mijn fractie heeft eerder aangegeven geen heil te zien in het plaatsen van grote windturbines in de Krimpenerwaard. Op dit moment is dat vanwege provinciaal beleid ook niet mogelijk. We moeten breder kijken dan alleen wind. Stimuleren van het aanleggen van zonnepanelen op bedrijfs- en agrarische gebouwen kan ook een bijdrage zijn aan vergroening van onze energiebehoefte. Biovergisting voor de groene afvalstroom, en wellicht ook voor de meststroom, zijn geen zaken waarvoor de gemeente als eerste aan de lat staat, maar zijn wel methoden om met input van bestaande afvalstromen energie op te wekken. Water- en getijdekracht zou in dit gebied toch ook tot de mogelijkheden moeten behoren. Op welke manier is het college bezig om na te denken over het gemeentelijke aandeel in de energietransitie. Op eigen kracht gaat dat niet van de grond komen. In welke netwerken participeert onze gemeente? Wat is precies gebeurt met de extra middelen die twee jaar geleden aan de begroting zijn toegevoegd om verduurzaming te stimuleren? En hoe worden ondernemers hierbij betrokken?

In verband met verduurzaming wil de gemeente ook een fairtrade-gemeente worden. Wat zal dit betekenen voor bijvoorbeeld het inkoopbeleid? En op welke andere manieren zou daaraan invulling kunnen worden gegeven? Het moet iets meer inhouden dan een uithangbord bij de invalswegen van onze gemeente.

Duurzaamheid heeft ook alles te maken met mobiliteit. De inzet op een elektrisch wagenpark per 2030 en een groeiend elektrische fietsen- en scooterpark vraagt ook om een onderliggende infrastructuur van laadpalen. Daar ligt een gemeentelijke taak. Hoe speelt het college in op die ontwikkeling?

Sociaal beleid en jeugdhulp

De SGP heeft eerder aandacht gevraagd voor het tegengaan van eenzaamheid. Een groot deel van onze ouderen bijvoorbeeld loopt het risico in een sociaal isolement terecht te komen. Een percentage van hen zit dat al. Het college heeft eerder aangegeven daar oog voor te hebben. Wat is daaraan gebeurd en wat ziet het college daar de komende periode voor mogelijkheden? Ook dit hoort bij het concretiseren van de participatiesamenleving. Zo zouden wij onbeschutte dagopvang door de welzijnsstichtingen (meer) kunnen faciliteren, zodat in meer plaatsen en dichter bij huis zinvolle dagbesteding aangeboden kan worden. Dat kan beginnen met een onderzoek naar mogelijkheden hiervoor: locaties, interesse onder de ouderen, etc. Is het college hiertoe bereid?

De onlangs op verzoek van de SGP-fractie gehouden thema-avond over jeugdhulp heeft onze fractie als heel positief ervaren. We hebben daar veel betrokkenheid bij en compassie met onze jongeren geproefd. Dat doet goed. Tegelijkertijd heeft de SGP-fractie hieraan ook de nodige vragen overgehouden. Dit gaan vooral over de coördinatie van en samenwerking tussen alle betrokken instellingen, die deels ook over dezelfde specialismen beschikken. Is altijd duidelijk welke hulpverleners er bij een concrete casus betrokken zijn? Kennen die elkaars inzet en aanpak? Is er een hoofdverantwoordelijke voor de coördinatie van de geboden jeugdhulp in concrete gevallen? Wat zijn diens bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Hoe verloopt de verantwoording over de geboden jeugdhulp en op basis van welke indicatoren worden resultaten van de hulpverlening gemeten? Op welke manier stuurt de gemeente erop dat er voldoende wordt samengewerkt en dat er geen gevallen ‘tussen wal en schip’ vallen? Hoe zit het met de toegang tot de hulpverlening? Merkt het college dat hulpverlening ook tijdig wordt ingeroepen of gevonden? Zonder af te doen aan de enorme inzet en betrokkenheid van velen en van veel organisaties bij onze jeugd, zijn er naar de mening van de SGP-fractie ook nog de nodige zaken die de aandacht vragen. Hoe gaat het college hiermee om?

Economie

Onze lokale ondernemers vormen het hart van onze economie. Zij zijn de economie. Daar moeten we zuinig op zijn. Al eerder heeft de SGP-fractie erop aangedrongen dat zij maximaal moeten kunnen profiteren van de gemeentelijke aanbestedingen. Onze fractie beseft goed dat lokale betrokkenheid niet hét onderscheidende criterium kan zijn om onze ondernemers ‘voorrang’ te geven bij aanbestedingen. Wel zou het voor hen van betekenis kunnen zijn om inzicht te hebben in het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. Er ligt nu een al twee jaar oude toezegging om een avond voor onze ondernemers over het aanbestedingsbeleid te organiseren. Waarom is dat nog steeds niet gebeurd? Het minste wat wij hen kunnen bieden is duidelijkheid over de gemeentelijke aanbestedingen (liefst een aanbestedingskalender) en de manier waarop zij zo goed mogelijk kunnen meedingen. Voor de groenvoorziening heft mijn fractie al een keer het idee geopperd om delen van het te onderhouden groen als reclame-object uit te geven. Het onderhoud komt voor rekening van de plaatselijke groenondernemers, terwijl zij hiermee een ‘gratis’ reclameplaats hebben. Op veel rotondes in den lande zien we dit al, waarom niet verder uit te breiden naar andere vormen van onderhoud van de openbare ruimte? Wil het college hier verder over nadenken?

De bedrijveninvesteringszones zijn een prachtig instrument om ondernemers zelf verantwoordelijk te maken voor de inrichting van de omgeving van hun bedrijf. De SGP wil dat dit instrument breder wordt ingezet. Dat vraagt actie van de kant van het college. Welk inspanningen verricht het college om ondernemers te stimuleren meer verantwoordelijkheid in deze te nemen?

Veiligheid

Rond het thema van veiligheid wil de SGP-fractie voor de volgende concrete zaken de aandacht vragen:

  • Hartveilig wonen. Bij meer gelegenheden heeft de SGP-fractie gevraagd om aan te sluiten bij dit initiatief. Zeker gelet op de gebiedsspecifieke kenmerken van onze gemeente en de daarbij behorende aanrijtijden van de hulpdiensten, kan het waardevol en levensreddend zijn om voldoende AED’s beschikbaar te hebben en te weten waar deze beschikbaar zijn. Als we het goed hebben gaat het in onze gemeente ook de goede kant op qua aansluiting bij Hartveilig Wonen. Wat is de laatste stand van zaken?
  • Tijdens de begrotingsmarkt begreep de SGP-fractie dat het vervoer naar zwemlessen voor nieuwkomers een probleem zou zijn. Het is uiterst belangrijk dat deze groep, die de gevaren van water vaak ook onvoldoende onderkent, zwemvaardig wordt. Vervoer zou dan geen probleem mogen zijn. Herkent het college dit als een probleem en, zo ja, welke oplossing op welke termijn kunnen wij verwachten?
  • Het op peil houden van het aantal brandweervrijwilligers wordt steeds meer een probleem. De SGP vindt investeringen in ons vrijwillige brandweerkorps en werving onder jeugdigen heel belangrijk. welke acties onderneemt het college in dit verband?

 

Tenslotte

De SGP-fractie begon met de geschiedenis van Salomo en zijn strategische inzet bij het bouwen aan zijn land. Daarbij gaf hij ook een stuk land (met twintig steden!) aan zijn buurman-koning. Die was er niet tevreden mee, omdat de kwaliteit van het gebied hem niet aanstond. Hij noemde dit geschenk daarom ‘kabul’, wat in de oorspronkelijke taal zoveel zou betekenen als ‘drassig’ of ‘moerassig’. Dat zegt dus wel iets over het karakter van de gegeven streek. Wij weten dat het bewonen van drassig gebied geen probleem hoeft te zijn. Sterker nog: het is een voorrecht om in Krimpenerwaard te mogen wonen. Laten wij het tot onze uitdaging blijven rekenen om dit gebied tot verdere ontwikkeling te brengen.