17 december 2015

SGP fractie stelt vragen over vuurwerkvrijezones

Vragen:

1. Is de voorbereiding van de instelling van vuurwerkvrije zones al afgerond? (Zie antwoorden op de vragen 131 en 132 bij de begrotingsbehandeling)

2. Zo ja, waar worden deze ingesteld en is hier overleg over gevoerd met belanghebbenden? Hoe wordt hierover gecommuniceerd naar onze inwoners?

3. Zo nee, waarom heeft het college er dan – in tegenstelling tot hetgeen in de begroting en het collegewerkprogramma opgenomen is – voor gekozen om voor deze jaarwisseling geen vuurwerkvrije zones aan te wijzen?

4. Is het college bereid, gelet op het feit dat er ruim voor de jaarwisseling duidelijkheid moet zijn, deze vragen per omgaande – in elk geval voor de raadsvergadering van 15 december 2015 – te beantwoorden.                                     

Toelichting:  Volgens berichtgeving in de Volkskrant van 27 november stellen 56 gemeenten vuurwerkvrije zones in en dat zijn er 13 meer dan vorig jaar. Nagenoeg alle gemeenten die vorig jaar een vuurwerkvrije zone in stelden, doen dat dit jaar weer. In Rotterdam is sprake van een groot succes. Steeds meer gemeenten willen het gebruik van consumentenvuurwerk ontmoedigen. Persoonlijke risico’s en risico’s voor omstanders bij het afsteken, milieuverontreiniging, dierenwelzijn en overlast zijn veel gebruikte argumenten om beleid te voeren om het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling binnen de perken te houden. Door het instellen van vuurwerkvrije zones (bijvoorbeeld bij verzorgingsinstellingen) kan overlast worden teruggedrongen.  Nu het afsteken van vuurwerk vanaf vorig jaar is teruggebracht naar 18.00 tot 02.00 uur tijdens de jaarwisseling kan de signaalwerking worden versterkt door dit ook in de ruimte te beperken. Om die reden is in het coalitieprogramma ingezet om tot instelling van vuurwerkvrije zones te komen. Het is goed om ruim voor de jaarwisseling hier duidelijkheid over te hebben.   
   
Antwoord college:

1. Nog niet volledig afgerond

2. Verzorgingstehuis Slothoven en drie kerken hebben aangegeven behoefte te hebben aan het instellen van een vuurwerkvrije zone. Dit wordt gecommuniceerd via de wettelijk bepaalde systemen en het Kontakt.

3. NVT

4. Dat wordt nagestreefd.