2 april 2019

Raadsvoorstel gebiedsbod

Voorzitter, de SGP is teleurgesteld en zet veel vraagtekens bij dit voorstel. En wel om meerdere redenen. We doen dat in tien punten. Tien punten, dat hoort bij de Algera. 

  1. Allereerst vanwege het proces. Het moet razendsnel gebeuren. Wij praten vanavond voor het eerst in het openbaar inhoudelijk over het gebiedsbod. Geen commissievergadering, waardoor burgers een inspraakmoment wordt ontnomen. Daarnaast de geringe betrokkenheid van onze inwoners. Drie inloopavonden, waarbij niet duidelijk is hoe de aanwezigen over dit thema denken. Hoezo samen verder met onze burgers? Hoezo participatie? Over de 200 hectare zoekgebied is al helemaal geen betrokkenheid van de burgers geweest. Dit proces scoort dan ook een vette onvoldoende. 
  2. Ook teleurstellend vanwege de inhoud. Aan de scenario’s van Riek Bakker worden nu getallen gehangen van het aantal woningen te bouwen na 2030. De scenario’s die het college voorstelt hebben een bandbreedte van 3000-4000 woningen. Dat is niet alleen bouwen voor de eigen behoefte met een kleine plus. Maar bouwen voor eigen behoefte en een grote plus (25 procent voor buiten de gemeente) of een zeer grote plus (50 procent voor de metropoolregio). En er is niet gepeild hoe onze burgers daarover denken. 
  3. En dan het natte vingerwerk met betrekking tot financiën. Er wordt gesteld dat er bij scenario 3 30 tot 40 miljoen (ja ik lees het goed: 10 miljoen euro verschil) euro opgehaald kan worden met het aantal te bouwen woningen. Dat is een aanname voor na 2030. Natte vingerwerk dus. Er wordt gesproken over berekeningen, maar ik kan ze niet vinden. Het zijn aannames of schattingen. 
  4. Dat geld ook voor de verkeersontwikkelingen in de toekomst. Er is nog niets onderzocht, als het gaat om de aanleg van een brug over de Lek, wat dit betekent voor onze gemeente en ook buurgemeente Krimpen aan den IJssel. Wat de aanzuigende werking is van zo’n verbinding. Alleen al een aan te leggen verbindingsweg zorgt al voor een behoorlijke toename van verkeer van rotonde Carpe Diem tot Krimpen aan den IJssel, laat staan een oeververbinding.Wat ook niet onderzocht is, is het effect op de bestaande infrastructuur van de bouw van 3000 woningen uit de woonvisie, en daar bovenop 3000-4000 woningen. De infrastructuur kan op dit moment het verkeer niet altijd aan, laat staan met deze aantallen woningen. De rotondes zijn er niet op berekend. Daar hadden zes kostbare maanden gebruikt voor kunnen worden. En dat is het college aan te rekenen.
  5. Naast deze claim van 200 hectare op ons mooie polderlandschap moeten bovenop het gebiedsbod ook nog hectares gebruikt gaan worden voor de energiestrategie, dat kan maar liefst oplopen tot vier procent van de huidige oppervlakte. Hoezo waardering voor de groene ruimte? Waar blijft op dit punt de participatie van de inwoners? Er wordt nu weer het een en ander over gezegd zonder de burger te raadplegen. 
  6. Het is triest hoe dit gebiedsbod omgaat met natuur: windmolens kunnen bijvoorbeeld geplaatst worden in het open landschap, dat tegelijkertijd dienst kan doen als landbouw-of natuurgrond. Dus ook met natuur. Zo gaan wij niet met natuur om. Ook bij het plaatsen van zonnevelden kan volgens de beschrijving bij het gebiedsbod gedacht worden aan vernatten en eventueel in combinatie met natuurontwikkeling. Wie haalt dat in zijn hoofd zou ik zeggen. Natuur is natuur en daar ga je geen energielandschap van maken. En over windmolens gesproken: VVD was bij verkiezingsdebatten mordicus tegen – er was al voldoende horizonvervuiling door de hoogspanningsmasten……. Graag reactie van de VVD-fractie. 
  7. Zeer bezorgd zijn wij over het afnemend draagvlak voor het panorama Krimpenerwaard, ik hoef alleen te wijzen op de inspraak van de Natuur en Vogel Werkgroep Krimpenerwaard. Het proces rond het gebiedsbod wordt door de vertegenwoordiger van deze natuurorganisatie zelfs ondemocratisch genoemd.
  8. Vreemd vinden wij het dat er twee verschillende raadsvoorstellen liggen. Krimpen a.d. IJssel heeft een toevoeging. Zo mogelijk ook in Krimpen als het gaat om woningbouw. Hoe gaat het college hier mee om?
  9. Dan de verwarring bij raadsleden in Krimpen aan den IJssel: men denkt dat de 200 ha ook voor Krimpen aan den IJssel geldt, terwijl wij een presentatie hebben gezien met de 200 ha op ons grondgebied. Dit is te wijten aan de geringe betrokkenheid van raadsleden bij dit proces. 
  10. Onduidelijkheid over de financiering van een eventuele brug. Komt waar wij als gemeente aan de lat staan volledig voor rekening van de Krimpenerwaard of doet Krimpen aan den IJssel ook mee. Dit, omdat het gebiedsbod uitgaat van woningbouw als financieringsbron, die juist in Krimpnerwaard gevonden moet worden. Graag reactie van het college hoe zij dit ziet. Zijn er afspraken met Krimpen aan den IJssel over gemaakt? En wat ziet u als een realistische bijdrage?  

De SGP is niet tegen woningbouw voor de toekomst. Het is voldoende gewaarborgd in onze woonvisie. Bouwen voor onze eigen inwoners met wat ons betreft een kleine plus om kernen vitaal te houden. Praten over na 2030 is prematuur. Wij hechten aan zorgvuldige proces- en besluitvorming over woningbouw in de toekomst en onze infrastructuur. En dat is met volledige participatie van onze inwoners. Ook over varianten die wij vanavond bespreken. Wij hebben dan ook geen enkele waardering over dit proces. Ook een proces waarbij effecten op verkeer door forse woningbouw (3000 uit de woonvisie plus 3000 of 4000) en door een oeververbinding duidelijk zijn. Het genoemde aantal is al meer dan het aantal woningen in Schoonhoven nu.  

Wat de SGP absoluut niet wil dat zijn drukke vierbaanswegen door de Krimpenerwaard met turborotondes. Het eigene van de Krimpenerwaard mag niet verknoeid worden door wilde woningbouwplannen die voor een aanzienlijk deel voor de metropoolregio zijn. 

Keer met beide benen terug op de mooie veenbodem van de Krimpenerwaard. Kom z.s.m. met extra maatregelen om de doorstroom op de Algerabrug te bevorderen. Kom met een Waterbusverbinding, snelfietspaden, Hoogwaardige busverbindingen, de verbindingsweg naar de Zaag, werk aan de doorstroming van de Algerabrug door aanpassingen. Automobilisten worden nu regelmatig geconfronteerd met technische storingen op de wisselstrook.