6 oktober 2015

Opvang Vluchtelingen

Voorzitter, vanavond maken we als politiek gewichtige keuzes over mensen die geen keuze hebben! Met deze korte inleiding heb ik meteen een tipje van de sluier opgelicht als het gaat om hoe wij als fractie in dit vraagstuk zitten.

In het raadsvoorstel wordt gesproken van grote vluchtelingencrises op veel plaatsen in deze wereld. Achter deze enkele zin zit een wereld van ellende waar we dagelijks mee geconfronteerd worden via het nieuws. En we zien dan nog maar een heel klein stukje van die ellende. Want als vluchtelingen wanhopig de gevaren en ontberingen van een maandenlange reis riskeren, hoe groot moeten dan wel niet de verschrikkingen zijn in de landen van herkomst? Daar waar terreurgroepen als IS en Boko Haram hele bevolkingsgroepen uitmoorden. In NL zien we nu 2000-4000 vluchtelingen per week. In de buurlanden van herkomst gaat het om miljoenen vluchtelingen die onder mensonwaardige omstandigheden met honderdduizenden in tentenkampen bivakkeren.

De vraag die vanavond voorligt is welk antwoord wij als Krimpenerwaard aan deze ontheemden te bieden hebben.

De Bijbel is klip en klaar als het om de vreemdeling of vluchteling gaat. Een duidelijke vingerwijzing vinden we in het boek Job hoofdstuk 31 waar de bekende voorbeeldfiguur Job zegt: “De vreemdeling overnachtte niet op de straat, mijn deuren opende ik naar de weg”. En als de Heere Jezus zelf spreekt over het laatste oordeel in Mattheus 25 als Hij vooruitziet en de mensheid oordeelt naar hun werken: “Ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik ben dorstig geweest en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd”. En om niet meer te noemen: Leviticus 19 geeft een duidelijk gebod aan Israel: “De vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling (dat is een ingeborene), gij zult hem liefhebben als uzelf; want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland”!

Het is dus overduidelijk dat de christelijke levenshouding een houding van barmhartigheid en naastenliefde moet zijn! De hele Bijbel door heeft God Israel opgeroepen de meest kwetsbaren in het land als gelijkwaardige medeburgers te zien en voor hen te zorgen.

Op deze wijze heeft ook de SGP naar dit raadsvoorstel gekeken.

Ik behandel nu de 5 punten van het raadsvoorstel een voor een.

  1. 31 extra statushouders. Voorzitter, deze 31 gaan af van ons quotum (wat een vervelend woord in dit verband) voor 2016, dit voorstel doet geen enkele pijn, het gaat om 3 statushouders per kern. Als alle 400 gemeenten van NL dit aantal zouden huisvesten, zijn de 12000 statushouders uit de AZC’s weg en kunnen de huidige AZC’s een groot deel van de nieuwe instroom aan vluchtelingen aan en is een flink deel van het acute probleem opgelost. Sommige gemeenten presteren het om slechts een handvol statushouders extra te herbergen, niet heel netjes. Wij kunnen die 31 probleemloos opvangen. Wij willen ook nog meedenken over meer aantallen van de taakstelling 2016 naar voren halen maar beseffen hiermee de beschikbare huurwoningvoorraad zwaar te belasten. Daarom willen we u nogmaals verzoeken de provincie kenbaar te maken meer woningen te mogen bouwen om zo ook de eigen burgers op termijn geen Nee te hoeven verkopen. Deze situatie geeft net een iets sterkere positie voor de gemeente. Wanneer is duidelijk welke kosten de rijksoverheid gaat betalen aan deze gemeentelijke opgave?
  2. Volwaardig AZC met 400 asielzoekers: wij steunen het college dat 400 op dit moment te veel is maar beseffen terdege dat wij hier vanavond allemaal geen idee hebben van wat ons nog te wachten staat aan instroom. De vraag naar 400 plaatsen zou best nog wel eens binnen afzienbare tijd kunnen komen, wij zullen dan niet weglopen voor dit verzoek.
  3. 72-uurs crisisopvang: wij volgen het college dat het niet verstandig is aan crisisopvang te beginnen hoewel wij het argument: “veel te veel rompslomp voor een nieuwe gemeente” wel zwak vinden. Veel sterker vinden wij het argument dat het voor deze mensen een drama moet zijn om van gymzaal naar gymzaal gesleept te worden.
  4. Onderzoek naar satelliet-AZC met max 250 plaatsen: wij stemmen in met dit onderzoek. Maar laat dit onderzoek ook snel gebeuren, de nood is hoog en er moeten nog vele voorzieningen getroffen worden voor er daadwerkelijk gehuisvest kan worden. De vraag die in dit onderzoek beantwoord moet worden is: is het beter om op 1 van de genoemde 2 lokaties te starten met de hele groep of met een veel kleinere groep op beide lokaties te starten? Wat zijn voor- en nadelen van beide situaties? Voor ons is draagkracht hierin het credo. Draagkracht in de zin van aanwezigheid van voorzieningen onderwijs, zorg, vrijwilligers, kerken, maatschappelijk middenveld enz enz. Vanavond zijn diverse diaconieën van kerken aanwezig, zij hebben bijvoorbeeld aangegeven verantwoordelijkheid op zich te willen nemen. Inventariseer dit soort zaken en bepaal op basis van de uitkomsten of bv de basisschool een grote groep kinderen aan kan of dat spreiding over de 2 lokaties een veel beter idee is. Draagkracht zorgt immers voor integratie. Draagkracht van een kern met alle voorzieningen en vrijwilligers is voor de SGP belangrijker dan draagvlak. Draagkracht zorgt uiteindelijk voor integratie en dus voor draagvlak.

 

In het nieuws worden we overigens steeds geconfronteerd met weerzinwekkende verhalen over AZC-bewoners die met name christenen het leven zuur maken, vechtpartijen en zelfs verkrachtingen zijn in sommige AZC’s aan de orde van de dag. Hoe is het mogelijk dat je hiertoe kunt komen in zo’n situatie? Wij willen het college vragen wat het beleid van de COA is in dit soort misdragingen. Ons standpunt is helder: voor deze vluchtelingen is geen plaats in NL.

 

Welke mogelijkheden heeft het COA om vooral gezinnen hier de Krimpenerwaard op te vangen? Voor mijn fractie is dit een wens, geen voorwaarde.

 

  1. Onderzoek naar zelfzorgarrangement voor 30-100 statushouders: wij stemmen hiermee in. Al bleef deze alternatieve en nieuwe vorm van opvang voor ons wat vaag. Hoe zit het bijvoorbeeld met de kosten, zijn die bij deze vorm ook voor de gemeente? Dit zal allemaal nog wel duidelijk worden in het onderzoek.

Tot slot voorzitter: u heeft het al genoemd maar communicatie is enorm belangrijk! Het luistert zo nauw hoe je het verwoord via de media. Vooral bewonersavonden waarop duidelijk wordt gezegd wat door wie gedaan wordt en waar evt klachten geuit kunnen worden, neemt soms al veel (niet alle) kou uit de lucht.

Resumerend:

De SGP is voor het huisvesten van 31 extra statushouders, voor een onderzoek naar zelfzorgarrangement voor extra statushouders en voor een onderzoek naar een satelliet-AZC met max 250 plaatsen waarin de voor- en nadelen van diverse opties en lokaties worden verkend. Wij willen dit onderzoek wel zo snel mogelijk ontvangen omdat er niet veel tijd verloren mag gaan.

Wij hopen van harte dat onze positieve benadering van de kwetsbare vluchteling vanuit raadsbrede steun zal krijgen. Het is niet een onderwerp waar we politiek op moeten willen bedrijven. Wij denken dat eensgezindheid nu het belangrijkste is zodat het zo gewenste draagvlak al bij ons hier in de raad ontstaat. Dit zal naar de inwoners ongetwijfeld positief uitpakken waardoor vrijwilligers en professionals een extra drive krijgen om er iets moois van te maken voor deze mensen en hen weer een menswaardig bestaan te bieden.

Misschien dat we een piepklein stukje van onze welvaart in zullen moeten leveren!

Dankuwel!