21 december 2021

Nieuwbouw gemeentekantoor

Gisteravond was het een belangrijke avond aangaande het voorstel van het college aan de raad om het proces in gang te zetten om te komen tot een nieuw gemeentekantoor in de Krimpenerwaard. Uiteraard was dit al diverse keren in commissieverband besproken, maar gisteravond kwam het uiteindelijk in de raad aan bod. Onderstaand onze inbreng.

Voorzitter,

Voor mijn fractie is het voorliggende raadsvoorstel een flinke worsteling geweest. We hebben alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. Ik wil me als SGP-er kwetsbaar opstellen op dit punt.

Zo kwam er afgelopen zaterdag nog een aansporing uit de eigen achterban om mee te gaan in het Collegevoorstel om de bekende redenen: het is nu goedkoper geldlenen dan ooit, het is ook een investering in de toekomst van de Krimpenerwaard. Zeker ook gezien de woningbouw op de oude locaties.

Ook de vragenbeantwoording van de 7 laatste kritische vragen die we vorige week stelden, was volledig en duidelijk. Onze vraag naar de risicomarges werd naar tevredenheid beantwoord: een risicomarge van 20% is inderdaad een ruime als je die vergelijkt met andere projecten.

Allemaal argumenten die we herkennen als fractie.

Er waren ook andere geluiden. Wij willen die ook meewegen.

Is het afbreken van op zich prima bestaande kantoren, die onlangs voor 4,5 miljoen euro zijn opgeknapt, duurzaam? Gaan wij als burgers onze woning ook afbreken en nieuwbouwen als de maandelijkse lasten een fractie lager worden? Ik denk het niet, dan gaan we isoleren, aanpassen en extra zonnecellen plaatsen.

In dit geval gaat het nog om eigen geld van een inwoner waar hij eigen baas over is. Maar hoe ziet diezelfde inwoner het als wij met geld van de burgers nieuw gaan bouwen?

Dit tegen de achtergrond van de grote financiële onzekerheden waar we ons als gemeente voor geplaatst zien. Rond de laatste begrotingen hebben we allemaal om het hardst geroepen dat door allerlei grote tegenvallers de financiën zwaar onder druk staan. Welk signaal geven we dan af als we zo grootschalig gaan uitgeven?

Verder geeft het raadsvoorstel zelf aan dat we naar een hele nieuwe manier van werken gaan na corona. Op dit moment is niet te zeggen hoe dat er uit gaat zien. Dit vraagt eigenlijk om uitstel tot er meer duidelijkheid is. Zeker is dat niet al het personeel meer tegelijk zal werken. Als SGP kwamen we met het idee om in de verbouwvariant bestaande kantoren niet met flexfactor 0,6 maar 0,4 te gaan werken. Veel bedrijven en instanties denken daaraan: 2 dagen op kantoor, 2 of 3 dagen thuiswerken. De verbouwplannen zijn nu helemaal op 0,6 gebaseerd waardoor er enorm bijgebouwd moet worden in Lekkerkerk. Bij 0,4 zou dat vele malen minder zijn en ziet de afweging verbouw versus nieuwbouw er al heel anders uit, in het voordeel van verbouw. Eigenlijk kan op dit moment niemand zeggen wat nu precies de beste flexfactor is na corona.

Daarnaast vinden wij als SGP dat er echt te weinig geparticipeerd is. Inderdaad, de enquête vroeg niet naar de mening over verbouw of nieuwbouw maar alleen naar de mogelijkheden van nieuwbouw. Dat is een keus van het College geweest. Wij vinden dat we de inwoners meer mee hadden moeten nemen vanaf het begin in de afwegingen rond verbouw of nieuwbouw, en niet nadat al volop gecommuniceerd was dat er nieuwbouw zou komen.

In dat geval hadden inwoners bv ook aan kunnen geven dat ze voor of tegen het verdwijnen van bestaande kantoren in de kernen zijn. En men had zich uit kunnen spreken over de afweging van iets lagere lasten t.o.v. het wegtrekken van kantoren uit de kernen naar een centraal punt. Op zich had dit met goede toelichting prima behapbaar gemaakt kunnen worden. Breed draagvlak is er nu echt niet!

De eindconclusie van onze afweging zal dan ook niet verrassen:

-          Neem vanavond niet het besluit voor het voorbereidingskrediet want daarmee sla je een weg in, alleen al financieel gezien, die onomkeerbaar is.

-          Laat inwoners vanaf het begin serieus en veel grootser meedenken over álle aspecten, vóórdat er belangrijke keuzes zijn gemaakt.

-          Gebruik die tijd om ook beter te kijken naar instanties die met ons mee willen nieuwbouwen

-          Tegen die tijd hopen we meer te weten hoe het nieuwe thuis- en kantoorwerken na corona eruit ziet

-          Doe nu alleen de minimale aanpassingen aan bestaande gebouwen om die de komende jaren nog goed te kunnen gebruiken.

-          En niet in de laatste plaats: we hebben tijd om onze financiën op orde te brengen en te kijken of deze investering te doen is zonder lastenverhoging voor de inwoner. Want het zal buitengewoon pijnlijk zijn als we meteen na de nieuwbouw meer belasting moeten gaan heffen, ook al zou dat helemaal niks te maken hebben met de nieuwbouw. Dit zou heel lastig uit te leggen zijn. Dit scenario willen wij voorkomen.

Tot slot het argument van betere dienstverlening die vanuit 1 kantoor beter zou zijn. Iedereen weet dat dienstverlening vooral een houding is. De afgelopen twee jaar is de dienstverlening bij wijze van spreken zelfs vanuit 400 kantoren geleverd. Absoluut niet ideaal maar we hebben gezien dat met grote inzet van iedereen het werk toch door is gegaan.

Daarom verwachten wij meer van het net gestarte project Krimpenerwaard Vooruit, waarbij het personeel een omslag maakt naar een nieuwe manier van dienst verlenen, dichter bij de burger, meer servicegericht. Deze omslag kan al veel sneller effect sorteren richting inwoners, en ook is dan de enorme uitgave voor nieuwbouw niet meteen noodzakelijk.

Wij zijn overigens pertinent tegen allerlei vormen van extra serviceloketten in de kernen, een idee wat nu door een enkele fractie wordt geopperd. Daarmee lopen de kosten weer heel snel op, blijft het gereis tussen kernen en inhoudelijk kunnen deze loketten maar weinig betekenen voor inwoners. Binnen de kortste keren is er teleurstelling en wordt alles weer teruggedraaid!

Voorzitter, over 1 paaltje in de Veerpoort van Schoonhoven is 30 jaar gediscussieerd. Laten we vanavond geen ondoordachte besluiten nemen over een miljoenenproject met zeer verstrekkende gevolgen waarvan de uitgangspunten nog onhelder zijn en waarvoor draagvlak nog ontbreekt!