4 juli 2017

Motie korting hondenbelasting

 

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen op 4 juli 2017,

 

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat in onze gemeente hondenbelasting geheven wordt en dat de opbrengsten daarvan in de algemene middelen vallen;

overwegende, dat deze belasting een specifiek doel zou moeten dienen, namelijk het compenseren van de kosten die de gemeente maakt voor het bestrijden van hondenpoepoverlast;

overwegende, dat het – zolang de hondenbelasting bestaat – deze relatie expliciet aan te brengen;

 roept het college op:

  • de hondenbelasting als zodanig in de begroting te verantwoorden;
  • te werken aan een systematiek waarin goed gedrag van hondenbezitters wordt beloond met een jaarlijkse korting op de hondenbelasting van tenminste 5%,

 en gaat over tot de orde van de dag.

 

Jan Willem van der Ham (SGP)