4 juli 2017

Kadernota voor de begroting 2018

 

Voorzitter! Wij bereiden met deze Kadernota de begroting voor 2018 voor. Al weer de laatste begroting van dit college. De nota laat zien dat er de afgelopen jaren hard gewerkt is aan de financiële huishouding van onze gemeente. Die is gezond. Hoewel we voor een gunstig meerjarenperspectief toch steeds afhankelijk lijken te zijn van wat de uitkering uit het gemeentefonds voor ons in petto heeft. De laatste meicirculaire bewijst dat nog maar eens een keer.

Ter voorbereiding van de nieuwe begroting wil de SGP-fractie het college wat huiswerk meegeven. Een korte bespreking binnen mijn fractie leverde zo’n 40 gespreksonderwerpen op. En omdat wij de aanbevelingen van de commissie-Van Zijl nu nog niet hebben overgenomen, voel ik me vrij om bij elk van die punten stil te staan. Per punt neem ik slechts 1 minuut. Ik heb dus maar 40 minuten spreektijd nodig. Ik zal in de loop van mijn verhaal wel besluiten of ik wat tijd kan winnen door sneller te praten of door uiteindelijk keuzes te maken in de onderwerpen die ik aan de orde stel.

Organisatie

De ICT-kosten doen een enorme aanslag op de begroting, zeker als deze na 2021 niet meer uit frictiebudget gedekt worden. We kunnen ons voorstellen dat de ICT ruim gecalculeerd is, omdat dit uit het beschikbare frictiebudget kon. Wij zouden in 2018 onderzocht willen hebben welke ruimte hierin zit, zeker nu vrijwel alle programma’s webbased werken en wellicht minder beheerskosten vragen. Misschien is er maar een fractie van het frictiebudget nodig!

  • De komende twee jaar wordt 6 ton aan in company opleidingsbudget verspijkerd. Welke concrete doelen worden gesteld om de organisatie beter aan de weg te laten timmeren?
  • De organisatie heeft met veel langdurig zieken te maken. Eerder gaf het college aan dat dit gewoon samenloop van omstandigheden is. Is dit alles wat er van te zeggen valt of is er dieperliggende diagnose te stellen?

Subsidiejager

De SGP heeft eerder het fenomeen van een gemeentelijk subsidiejager voorgesteld. Dit idee zouden wij voor 2018 nogmaals onder de aandacht willen brengen. Zo’n jager moet zich kunnen terugverdienen, als hij goed kan schieten.

Ruimte en omgeving

Hoe ziet de kosten/baten-analyse eruit voor de 6 ton aan investeringen in het gemeentelijke vastgoed? Mijn fractie snapt dat dit volgt uit eerdere afspraken, maar willen wel graag nut en noodzaak afwegen.

Krimpenerwaard is goed aan het anticiperen voor het geval de Omgevingswet er in 2019 komt. Bij een recente presentatie hoorden we dat invoering mogelijke per 2021 gepland staat.

  • Wat zou dit betekenen voor de investeringen de komende jaren op dit onderwerp?

Rioolheffing voor niet-aangesloten agrarische percelen wil mijn fractie aanpassen. Het college spoelt dit te gemakkelijk weg met een juridische redenering. Waar een wil is, moet ook een weg zijn.

  • Nogmaals aandacht hiervoor!

Een verbindingsweg van de industrieterrein De Zaag naar de rotonde van de N210 ontlast de kern Krimpen aan de Lek van vrachtverkeer en ook het kruispunt bij de Algerabrug. Ook Krimpen aan den IJssel is hier weg van.

  • Ziet het college hier een route?

Er zijn nog steeds hiaten in het fietspadennet is onze gemeente. De verbinding tussen de Bilwijkerweg naar de Goudseweg en de verbinding van de Benedenkerkseweg naar de Achterbroek.

  • Wanneer gaan we die dichtfietsen?

Mijn fractie pleit voor meer ondernemerschap in de openbare ruimte.

  • Kunnen we het rotonde-concept niet op meer plekken laten bloeien?

Financien en economie

De hondenbelasting wordt wederom met inflatie verhoogd. De SGP-fractie wil nu doorbijten en een actiever beleid met een echte doelstelling op dit punt zien: vermindering van hondenpoepoverlast door goede aanpak (o.a. opruimbeleid). Bij goed gedrag zet mijn fractie in op een verlaging van deze lasten met 5% per jaar. Een zogenaamde ‘kwispelkorting’.

  • Een aanbestedingskalender op de gemeentelijke website om bedrijven actief te informeren over aanbestedingen zou goed zijn voor onze lokale ondernemers. Graag realiseren!

Samenleving

Voor het sociale domein wordt twee jaar na de decentralisaties afgezien van een afzonderlijke begrotingsparagraaf. De SGP-fractie is hier niet gelukkig mee. Er speelt nog teveel op dit terrein. Bundeling van begroting en verantwoording geeft de raad een duidelijker instrument om de ontwikkelingen op dit domein te volgen.

  • Graag continueren!

De toegezegde rondetafelsessie met alle partners, inclusief scholen, op het sociale en jeugddomein is nog niet rond. Graag voor de begroting zodat resultaten mee sturend kunnen zijn voor mogelijk kwalitatieve verbeteringen in de toekomst.

  • Dat was ook de afspraak!

Hartveilig wonen ligt mijn fractie na aan het hart. Eerder aandacht gevraagd voor activering hiervan. Het college laat dit nu lopen.