11 oktober 2016

Erfgoednota

In de commissievergadering van 11 oktober is de Erfgoednota behandeld. Hierin wordt het beheer van onze monumenten beschreven. We hebben er wel 300, waar we trots op zijn en verstandig mee om willen gaan. De SGP kiest voor ambitienivo 2 waarbij we kiezen voor een betaalbare aanpak (95.000,- jaarlijks). Maar vooral wordt beschreven hoe erfgoed meer verweven kan worden met de ruimtelijke kwaliteit en overdracht van kennis over cultuurhistorische ontwikkelingen. Hierover is brede consensus in de commissie.

De SGP pleitte verder voor een afstudeeropdracht op dit onderwerp waarbij we voorstellen dat een student onderzoek gaat doen naar de effecten van het nieuwe erfgoedbeleid. Wat heeft het nieuwe beleid uitgewerkt en welk effect heeft dit gehad op de ruimtelijke kwaliteit? In hoeverre heeft een betere PR rond ons erfgoed effect gehad op bezoekers van onze gemeente en zelfs bezoekersaantallen? Algemeen wordt aangenomen dat investeringen in het erfgoed een direct effect hebben op bezoekersaantallen. Het zou heel interessant zijn deze relatie eens serieus te onderzoeken en hierop mede vervolgbeleid te baseren