28 juni 2017

De Waag

 

Voorzitter vanaf 2009 ben ik betrokken bij het centrumplan krimpen aan de Lek, de situatie toen was deze:

  • -we hadden een behoorlijk gedateerd dorpshart met een lang plint van winkels, het geheel werd doorsneden door de Hoofdstraat, met parkeerplaatsen daar haaks op gesitueerd, wat gevaarlijke situaties opleverde met in- en uitstekende auto's uit de parkeervakken en overstekende voetgangers. Daarbij waren de prognoses voor Krimpen aan de Lek absoluut niet positief qua bevolkingsafname e.d., kortom een dorp op z'n retour!!

De gemeente Nederlek met als partners Artica en qua wonen zijn gekomen tot plannen voor een nieuwe ontwikkeling van het complete dorpshart. Deze plannen zijn tot stand gekomen in een uiterst nauwe samenwerking met de winkeliersvereniging, klankbordgroep, keukentafelgesprekken met tal van belanghebbende en inwoners, en er werd een kwaliteitsteam opgezet. Vooral kwam de wens naar boven voor het hebben van een eigen dorpsplein, iets wat Krimpen aan de Lek niet had.

Aan al deze plannen ging een uitgebreide communicatie vooraf:

  • Er werd een website opgezet, www.demarktvankrimpen.nl, waarop nieuws over de vorderingen van het centrum, de gebouwen die daarop ontwikkeld werden e.d. Tot in detail vermeld werden ook 'de waag'.
  • ook werd huis aan huis een uitgebreide kleurenbrochure bezorgd met daarin gedetailleerde informatie over de gebouwen die ontwikkeld werden, ook 'de waag'.
  • Er werd een maquette gemaakt, die een periode in dit raadhuis heeft gestaan, en een periode in het toenmalige cultuurhuis heeft gestaan, waarop alle te ontwikkelen gebouwen stonden, ook 'de waag'.

Voorzitter deze ambitieuze ontwikkelingen brachten een hoop positiviteit voor het dorp Krimpen aan de Lek, wat waren, en zijn, we trots op dit nieuwe centrum wat dwars door een crisis heen ontstaan is, bevolkingskrimp veranderde in bevolkingsgroei, en dit geeft weer draagvlak voor alle voorzieningen in Krimpen aan de Lek. Kortom een dorp op z'n retour veranderd in een kern met gezond perspectief naar de toekomst!!

De laatste tijd echter steken negatieve berichten de kop op, over de locatie van 'de waag'. Dat is jammer. Onlangs werden we uitgenodigd voor een presentatie in het cultuurhuis waar de bezwaren tegen dit gebouw werden kenbaar gemaakt, een bijeenkomst waar slechts drie partijen gehoor aan gaven, we kregen een uitstekende presentatie, die deels echter gebaseerd was op foutieve of geframede informatie. Zo werd het gebouw de waag gepresenteerd als een grote donkere dobbelsteen ingetekend in een foto van het reeds ontwikkelde centrum, met de Hoofdstraat in oude, nog te verbeteren situatie.
Daar heb ik kritisch op gereageerd, en dat ben ik nog steeds, op deze wijze kun je je bezwaren niet presenteren. Dat doet geen recht aan dit mooie breed gedragen plan, wat zoveel positiefs voor ons mooie dorp heeft opgeleverd!! En dit doet zeker geen recht aan alle partijen die hier een risico voor gedragen hebben, en dat zijn niet in de laatste plaats de ondernemers. Ook heeft mijn fractie op die presentatie aangegeven dat het niet ontwikkelen van de waag geen optie is, het gebouw 'de waag' is en was een van de financiële pijlers onder dit centrumplan, die kun je er niet zomaar onderuit trekken, de financiële consequenties daarvan zijn gewoon te groot!!

  • wel hebben wij een paar vragen hierbij voor de wethouder, we begrepen dat er gesprekken met Artica, qua wonen en de gemeente zijn geweest of nog zijn, wat is de uitkomst daarvan?
  • is het wellicht mogelijk om dit gebouw in een andere vormgeving of uitstraling te ontwikkelen, die wellicht op meer draagvlak kan rekenen?
  • is het mogelijk om het gebouw wellicht iets te verschuiven, zodat er misschien iets tegemoet gekomen kan worden aan bezwaarmakers?

Een onderdeel van de bijgewoonde presentatie, die prima in elkaar zat, al deel ik op onderdelen de gepresenteerde conclusies niet altijd, een onderdeel heb ik me aan gestoord, en dat is dat de exploitatie van het cultuurhuis 1 op 1 gekoppeld wordt aan de eventuele ontwikkeling van de waag, dat gaat me te ver, het cultuurhuis is primair zelf verantwoordelijk voor de exploitatie, en het wel of niet slagen daarvan kunnen we niet ophangen aan het wel of niet ontwikkelen van een gebouw.

Verder wil ik de graag de wens uitspreken richting raad en college om duidelijkheid te geven richting bezwaarmakers, een zo'n breed gedragen stem is het waard om ten minste een duidelijke uitleg te krijgen.
Nog een paar vragen,

Kan het college misschien de plannen voor het nog te ontwikkelen gedeelte nog eens breed onder de aandacht brengen? Ik merk dat er toch bij veel inwoners verwarring is over wat en waar nog gepland staat. Voorbeeld hierin is de discussie rondom de waag, veel inwoners begrijpen niet waarom de waag niet ontwikkeld wordt op bijvoorbeeld de voormalige locatie van de Rabobank of in molenweide. Wat daarbij dan onderbelicht blijft is dat deze gronden al bestemd zijn.

Jaren terug is er een kleurenbrochure huis aan huis bezorgt in Krimpen aan de lek over de ontwikkelingen in het centrum, wellicht kan dit nog eens, kan voor de verkoop waarschijnlijk ook geen kwaad.

Zijn er mogelijkheden om het 'oude' gedeelte van het centrum wellicht een kwaliteitsimpuls te geven, zodat dit meer aansluit bij het nieuwe gedeelte?