13 december 2022

Bouwen op de Bolderkade

Dinsdagavond 13 december besprak de raad  het bestemmingsplan Bolderkade in Ouderkerk. Het was een bewogen proces en dat vraagt om een goede reflectie op het hoe en wat. Waarom stemmen wij uiteindelijk wel in? Onderstaand de volledige  inbreng van Eric Koelewijn namens onze fractie.

Inbreng

Voorzitter,

Wij voelen als SGP fractie sterk de behoefte nog even uitgebreid terug te blikken op de ontwikkeling van voorliggend raadsonderwerp bestemmingsplan Bolderkade. Deze bijdrage zal een beschouwend karakter hebben en komt voort uit de behoefte om een verantwoording te geven voor ons besluit.

Zeker ook omdat wij als SGP fractie toentertijd het Inventarisatie Rapport Zellingen Hollandse IJssel inbrachten, het rapport uit de jaren ’90 dat voor veel verwarring en onduidelijkheid heeft gezorgd in de loop van dit dossier.

Deze behoefte voelen we ook door de sterk betrokken omwonenden. Het gebeurt niet heel vaak dat er een zo sterke betrokkenheid is van de omgeving en zoveel overleg, locatiebezoeken, telefonisch en mailcontact is over een zo lange tijd en over een ontwikkeling. Onze dank naar deze omwonenden is dan ook groot.

Deze zelfde omwonenden hebben lange tijd in de veronderstelling geleefd dat de SGP fractie niet in zou stemmen met deze ontwikkeling. En inderdaad pas na de laatst gehouden Expert Meeting is onze mening, en daarmee ons stemgedrag gewijzigd. En een verandering van mening vraagt om uitleg, dit moment willen wij hiervoor gebruiken.

Ontwikkeling en betrokkenheid:

Voorzitter, al in begin 2020 raakten wij als SGP fractie betrokken bij dit dossier.

Omwonenden benaderden onze fractie met zorgen rondom de voorgenomen ontwikkeling, met name de sanering gaf reden tot zorg bij omwonenden. Omwonenden speelden ons een rapport in handen, het Inventarisatie Rapport Zellingen Hollandse IJssel, een rapport wat in eerste instantie niet bekend was bij gemeente en ODMH. Dat bleek namelijk toen we aanvullende vragen over de sanering stelden op basis van de conclusies uit dit rapport.

Sanering:

In dit rapport werd gesteld dat 6 zellingen waaronder de AVIA zelling alleen geschikt gemaakt konden worden voor de functie wonen door de aanwezige vervuiling in zijn geheel af te graven en af te voeren en de zelling vervolgens aan te vullen met schone grond. Dit vanwege de aard van de aanwezige vervuiling welke zou bestaan uit 2 delen, namelijk een vervuiling door het materiaal waarmee de zelling was opgehoogd, dit zou chemisch verontreinigd materiaal zijn afkomstig uit de Rotterdamse haven. Het tweede deel van de vervuiling is ontstaan door de voormalige bestemming AVIA, dit is een vervuiling met olie.

De uitgevoerde functionele sanering leek haaks te staan op de aanbevolen saneringswijze uit het inventarisatierapport en heeft lange tijd voor verwarring gezorgd onder andere bij mijn fractie en zeker bij omwonenden.

Deze verwarring zorgde ervoor dat de raad vroeg om een Expert Meeting over de sanering, deze expert meeting heeft veel zaken opgehelderd. Met name de uitleg over de ontwikkeling van wettelijke kaders rondom saneringen en hoe deze in de loop van de jaren veranderden van volledige sanering (door compleet uitgraven van vervuilingen) naar functionele saneringen (het deels uitgraven en afdekken van de restvervuiling) maakten eindelijk duidelijk waarom de sanering van de AVIA zelling wettelijk gezien voldoende was.

De echte opluchting over de kwaliteit van de sanering kwam bij mijn fractie overigens bij de uitleg dat de gehele vervuiling doorgraven was en alle vatennesten verwijderd waren. En dat de restverontreiniging in de teruggeplaatste grond bij bemonstering onder de signaalwaarden bleef.

Conclusie sanering:

Deze twee genoemde punten van de sanering vormden de grootste bron van zorg voor de SGP fractie, met de uitleg van de experts over de sanering kan de SGP fractie instemmen met de kwaliteit van de sanering en zijn wij van mening dat deze voldoende is voor de huidige bestemming.

Olievlekking:

Een andere bron van zorg is het uittreden van olie welke vlekking veroorzaakt langs de rand van de zelling.

Het college en de ontwikkelaar geven keer op keer aan dat deze inderdaad aanwezig is maar incidenteel zijn en in geringe mate.

Hier is de SGP fractie het niet mee eens, de vlekken zijn er meer wel dan niet en zijn zeker niet gering in omvang. De omwonenden sturen keer op keer filmpjes en foto’s hiervan door.

De discussie over de olievlekking is inmiddels een moeilijke geworden, komt deze nou wel of niet uit de zelling, is het alleen bij bepaalde weers- en verkeerssituaties of toch met meer regelmaat.

Deze discussie heeft voor ons als fractie ertoe geleid om vragen over de samenstelling, aard en risico van de vlekken te stellen. De antwoorden hierop stelden ons in die zin gerust dat de aanwezige vervuiling in de vlekken van een zodanig verdunde samenstelling is dat deze absoluut geen gevaar vormen voor mens, dier of milieu.

Conclusie vlekking:

De aanwezigheid van de vlekken vinden wij zorgelijk, daarnaast blijft deze vlekking een zichtbare vervuiling van het oppervlaktewater. Echter de wetenschap dat deze vlekking geen schade toebrengt aan mens, dier of milieu heeft ons doen besluiten dat dit onvoldoende reden is om tegen deze ontwikkeling te stemmen.

Parkeren:

Het vervallen van de parkeerplaatsen levert voor de directe omgeving een probleem op, ondanks dat dit geen officiële parkeerplaatsen zijn. Het zorgt bij mijn fractie voor een dubbel gevoel: Enerzijds kunnen we de ontwikkelaar niet verantwoordelijk houden voor het oplossen van een langer bestaand parkeerprobleem, als terreineigenaar is hij hier niet voor verantwoordelijk en kunnen we redelijkerwijs niet verlangen openbare parkeerplaatsen te realiseren. We zijn hem dan ook erkentelijk dat hij toch 8 openbare parkeerplaatsen realiseert.

Wij vernamen in de commissie R&F van de wethouder dat zij zich inspant om een oplossing hiervoor te vinden, vraag is dan ook wat de stand van zaken is? Is er zicht op een oplossing? En wat kan het hoogheemraadschap als dijkeigenaar hierin betekenen?

Conclusie parkeren:

De eigenaar van het terrein kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het oplossen van een bestaand parkeerprobleem, daarmee is dit niet een onderwerp waarmee voor- of tegen de ontwikkeling gestemd kan worden.

Samenvattend:

Voorzitter, het zal een ieder ondertussen duidelijk zijn dat de SGP fractie in gaat stemmen met het raadsvoorstel.

Maar het is een instemming met een dubbel gevoel, al de zojuist behandelde onderwerpen zijn voorzien van een antwoord en conclusie. De SGP heeft evenals andere fracties het belang van bouwen erg hoog staan, uiteraard alleen als de veiligheid en gezondheid van de omgeving en bewoners geborgd is. Met de zojuist uitgesproken conclusies denken wij dat er aan deze voorwaarde is voldaan en dat is dan ook de reden van instemming.

Het dubbele gevoel zit hem toch in de zorgen die er nog leven bij omwonenden, tot nog toe zijn we er ondanks het vele contact niet in geslaagd al deze zorgen weg te nemen. Dit is in zichzelf niet voldoende om niet in te stemmen maar deze zorgen vragen nog wel aandacht.

Het college heeft toegezegd de GGD te betrekken bij het plan van aanpak, het lijkt ons goed om over de uitslag hiervan duidelijk te communiceren met de omwonenden.

Zorgen leven er ook bij bijvoorbeeld de ertegenover gelegen agrariër, gaat zijn bedrijfsvoering hinder ondervinden als er klachten komen van de nieuwe bewoners.

Wij zouden het erg waarderen als er in het verdere vervolg van deze ontwikkeling net zoveel aandacht blijft voor de omwonenden als in de aanloop naar dit besluit.

Dank u wel.