15 december 2015

Bestemmingsplan Vlist incl. Steinse Theetuin vastgesteld

Voorzitter,

Vanavond stellen we het Bestemmingsplan buitengebied Vlist vast. Als SGP fractie zijn we echt positief over de mogelijkheden die geboden worden in dit plan. Met name voor onze bedrijven in het buitengebied zijn er behoorlijk verruimde mogelijkheden gekomen die het hen mogelijk maakt in te spelen op de toekomst. Zo zijn de bouwvlakken van boeren en aanverwante bedrijven vergroot en komen er meer mogelijkheden voor nevenactiviteiten. Terwijl we er toch voor zorgen door maximering dat er geen megastallen ontstaan. Dat willen we ook allemaal niet in dit gebied.

Wij zijn ook positief verrast dat een kleine helft van de ingediende zienswijzen alsnog is gehonoreerd. Het tekent de aktieve bereidwilligheid van het College om eruit te komen en maatwerk te leveren.

Desondanks blijven er enkele moeilijke situaties bestaan, ik noem er 2:

  • Zienswijze 10, VOF De Jong, Bovenkerkseweg 92: verzoek uitbreiding bouwvlak: het bouwplan is waarschijnlijk net te laat ingediend om nog meegenomen te kunnen worden in het BP. De agrarische ABC-commissie heeft aangegeven dat de uitbreiding noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. In de praktijk worden deze adviezen bijna altijd gevolgd. Het College adviseert nu gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid. De wethouder gaf aan dat dit binnen 26 weken een feit moet zijn, de praktijk leert dat je meer tijd nodig hebt. Ik roep het College in dit geval op deze indiener met de nodige voortvarendheid die we kennen van dit College te behandelen.
  • Zienswijze 26, M. de Vries, Schoonouwenseweg 26: om aan het dierenwelzijn te voldoen is indiener al teruggegaan van 400 naar 300 varkens, bij nog verder aangescherpte regelgeving moet hij naar 240 straks. Terwijl er een milieuvergunning voor rond de 1000 varkens afgegeven is. Een uitbreiding van 10% maximaal is standaard, ik roep het College op met indiener in gesprek te gaan om met elkaar afspraken te maken waarmee een goede bedrijfsvoering mogelijk is.

Grote moeite hebben wij eigenlijk alleen met de ontwikkelingen in de Steinse tuin. Ik ga onze bezwaren in 5 punten samenvatten:

  • Oorspronkelijk hadden we allemaal een heel andere ontwikkeling op het oog op deze locatie! We wilden een pluk- en theetuin voor de toerist die daar ook wat zou kunnen drinken, prachtig! Maar inmiddels hebben we het binnen een paar jaar over een restaurant met zalenfunctie voor feesten en partijen! In het Collegevoorstel van Vlist van 19 juni 2014 staat daarnaast genoemd dat zowel de exploitatie- als drank en horecavergunning ontbreken en is een ingrijpende verbouwing zonder vergunning uitgevoerd. Het is een hele snelle ontwikkeling geweest die we denk ik allemaal met lede ogen zien gebeuren. We stonden erbij en keken ernaar. De gemeente heeft inmiddels diverse keren voor de rechter gestaan en is op de vingers getikt. Wij willen terug naar een situatie die recht doet aan wat we met elkaar willen in het mooie buitengebied van de Krimpenerwaard: kleinschalige recreatie en toerisme!
  • Het moet gezegd dat het in Vlist al verkeerd is gegaan! De meerderheid van de Raad heeft daar morgen precies een jaar geleden ingestemd met een ontwikkeling die we nu voor onze ogen zien gebeuren. De ondernemer heeft de kansen met beide handen aangepakt! Toen hadden we wijzer moeten zijn en weer terug moeten gaan naar de oorspronkelijke definitie van theetuin. Als SGP/CU hebben we toen gepleit voor een veel minder vergaand voorstel maar dat is niet eens in stemming gekomen doordat het vergaander voorstel werd aangenomen met 7 tegen 5 stemmen. Reeds in de notulen van de raad van 8 juli vorig jaar staat van mijn fractie te lezen dat de aanvraag voor redelijk grootschalige horeca niet past in het beeld van wat we willen ter plaatse. Op dat moment konden wij overigens leven met een veel minder vergaand voorstel enkel en alleen om het veel verdergaande voorstel te voorkomen.
  • Een derde punt is dat we geen precedent willen scheppen naar het hele buitengebied toe. We zijn steeds streng naar iedereen toe, als een boer meer wil uitbreiden dan toegestaan zijn we ook onverbiddelijk, dan moeten we het hier ook doen. Immers, voor we het weten hebben we 21 of meer zalenfuncties in het buitengebied!
  • Een belangrijk 4e punt is voor de SGP de zondagsrust in het gebied. Je zult er maar naast wonen! Voorheen nog gewoon een boerderij, nu een bruisend bedrijf met auto’s en toeleveranciers die af en aan rijden tot diep in de nacht. De rust die zeker op zondag zo kenmerkend is voor de Krimpenerwaard en door zeer velen gewaardeerd wordt is dan echt weg.
  • De verkeersbewegingen: het is een hele smalle dijk die bij fietsers bekend staat als gevaarlijk zeker vanwege vrachtwagens en trekkers. We moeten niet toestaan dat dit soort feestzalen aan zo’n dijk gesitueerd worden. Het is er nu 1 maar over een paar jaar zijn het er wellicht al 3 als je kijkt naar de boerderijen die er nu staan en in principe ook geschikt zijn als theetuin cq zalenaccomodatie!

Deze week heb ik in een persoonlijk mailbericht richting de heer Vriezen aangegeven dat het de SGP niet te doen is om het bedrijf kapot te maken. Wij worden echter wel geacht een goede afweging te maken tussen persoonlijke en algemene belangen. De persoonlijke belangen zijn groot maar mogen niet de doorslag geven.

Het Collegevoorstel gaat ons dus veel te ver, hoewel wij beseffen dat College probeert tegemoet te komen aan wat in Vlist heeft gespeeld. Als het College vanuit een blanco situatie een voorstel had kunnen doen, had het geheel er heel anders uit gezien! Het amendement van het CDA wat oproept terug te gaan tot de oorspronkelijke theetuinfunctie komt het dichtst bij wat wij als SGP voorstaan.