12 november 2018

Begroting 2019

Voorzitter! We wonen in een prachtige gemeente. Een prachtige polder. Uniek in de wereld. Uniek in ons eigen land. Nagenoeg ongerept bewaard. Al 1000 jaar lang. Groene percelen vormen een adembenemend lijnenspel met slootjes, kades, tiendwegen en weteringen.

Koeien, schapen, weidevogels, heel veel ganzen en zwanen. Molenstompen, kerktorens, boerderijen, stadjes en dorpen. En natuurlijk de eindeloze rijen knotwilgen. Nevel zwaar over het land; opkomend herfstzonnetje, dat alles in zacht, geelachtig licht zet. Een gebied om van te houden. Een voorrecht om in te wonen. Wij zijn dus bevoorrecht.

Dan de stad. Niet ver van hier. Beton en asfalt. Ranke woontorens. Rijen auto’s, bewegend blik. Haastige mensen, massa’s tegelijk. Treinen, metro’s, trams. Geluiden, lawaai, uitlaatgassen. Dat is niet ver van hier. Maar op voldoende afstand. Gescheiden door één rivier.

Nog wel.

Voorzitter! Wij hebben het over de toekomst van onze gemeente. Zeker in de eerste begroting van dit college horen aanzetten te zitten voor waar het de komende jaren naar toe gaat. Welk beeld het college daarbij voor ogen heeft. Dat beeld is nog verre van duidelijk. Hoe ziet het college de inrichting van ons gebied? Hoe wil het onze inwoners betrekken bij het ontwikkelen van toekomstperspectieven? Hoe gaat het een betrouwbare samenwerking aan met onze ondernemers? Welk beeld heeft het van de lastenontwikkeling in de komende jaren? Allemaal belangrijke vragen. Waarop de begroting, en daarachter het collegeprogramma, geen antwoord geeft. Ik wil er graag iets over zeggen.

De SGP vindt het belangrijk om het karakter van onze gemeente te behouden. Uit de kernenvisies blijkt dat veel inwoners dit ook vinden. Kleinschaligheid. Geen grootschalige woningbouwlocaties, maar wel woningbouw bij de bestaande kernen. Ruimte voor het ontwikkelen van kleinschalige en in het landschap passende voorzieningen. Landbouw als drager van het gebied. Bereikbaarheid en ontsluiting zijn belangrijke thema’s voor de komende jaren. Oplossingen die we met elkaar bedenken moeten een adequaat antwoord geven op de problemen die nu ervaren worden. Tegelijk wil de SGP geen grootschalige infrastructurele ingrepen in de polder. Ook oplossingen op dit terrein moeten passend zijn in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan meer (personen)vervoer over water (waterbus Schoonhoven-Rotterdam) en snelfietsroutes door de K’waard. De SGP wil van het college graag weten hoe het ten aanzien hiervan staat. In het collegeprogramma staat bijvoorbeeld de ambitie dat ingezet wordt op woningbouw met behoud van het landelijk karakter en dat kernen vitaler gemaakt moeten worden met een passend woningaanbod. Dat zijn mooie zinnen. Maar met het wisselgeld dat het college wil geven voor de tweede oeververbinding is een heel ander signaal afgegeven. Hoe verhouden die beide ambities zich tot elkaar?
Werken aan de toekomst kan niet alléén. Daar hebben we onze inwoners en ondernemers hard bij nodig. De SGP heeft daar zorgen over. Als we zien op welke manier in de afgelopen maanden standpunten zijn ingenomen en koers werd bepaald dan heeft dat op ons niet de indruk gemaakt dat dat sámen met de samenleving gebeurde. En dat heeft schade veroorzaakt. Die moet hersteld worden. De SGP wil van het college horen hoe het ruimte wil geven aan (burger)participatie bij het maken van toekomstplannen. En ook: hoe over beleid wordt gecommuniceerd. Dan weten onze inwoners ook wat zij kunnen verwachten. De SGP wil dat het college zijn gedachten hierover ordent in een nota burgerparticipatie. Die zouden we voor 1 april van het komende jaar graag willen ontvangen. Hetzelfde geldt voor communicatieve dienstverleningsaspecten als telefoonbeantwoording, mailverkeer met de burger etc. Beide zaken hebben we in één motie verwoord.

Financiën
Voorzitter! Wonen in onze gemeente wordt er niet goedkoper op. OZB stijgt, afvalstoffenheffing stijgt, de begrafenisrechten stijgen. Dat moeten onze inwoners opbrengen. Een natuurlijk is het zo, dat de OZB alleen gecorrigeerd wordt met de inflatiecorrectie. En uiteraard is het zo, dat er externe factoren zijn aan te wijzen die zorgen voor een verhoging van de afvalstoffenheffing. Maar het gaat de SGP erom welk signaal hiervan uitgaat. Laten we de afvalstoffenheffing nemen. Krimpenerwaard doet het niet onverdienstelijk als het gaat om afvalscheiding. Daarvoor is de burger beloond in de afgelopen jaren. Wij maken ons zorgen over de blijvende bereidwilligheid tot afvalscheiding, op het moment dat dit zich niet letterlijk uitbetaalt. Dat is een lastig verhaal. Het college moet actie ondernemen om het scheiden van afval ook letterlijk lonend te houden. Mijn fractie kiest ervoor om de stijging van de afvalstoffenheffing voor volgend jaar ongedaan te maken. Daar willen wij een deel van de precariorechten voor inzetten. Hiervoor hebben we een amendement ingediend.

Wat betreft de begrafenisrechten schrikt mijn fractie van de enorme verhoging. Begraven moet betaalbaar blijven. We moeten niet naar 100%-kostendekkendheid voor het onderhoud van onze begraafplaatsen. Het zijn openbare ruimtes, waarvoor gemeenschapsgeld mag worden gebruikt voor het onderhoud daarvan. Hoe ziet het college de ontwikkeling van deze rechten? Begraven moet betaalbaar blijven en dat vraagt om het stellen van een maximum aan de kostendekkendheid. Wat doet college trouwens aan beheersing van deze kosten? Wij willen €100.000 vanuit de precariorechten inzetten om de voorziene stijging te matigen. Hiervoor hebben we een amendement ingediend. De coalitie heeft op dit punt ook een amendement ingediend. Misschien bezien of we een modus kunnen vinden om beide amendementen samen te voegen.

En dan hebben we natuurlijk nog de hondenbelasting. Vorig jaar op voorstel van de SGP besloten om in 10 jaar af te bouwen. Sneller mag ook. Inmiddels vechten de fracties van CDA en Waard18 vechten om dit been.

Om niet meer te noemen: rond het vraagstuk van de rioolrechten van niet-aangesloten panden is het ook al weer een tijdje stil. Wil het college daar een update van geven?

Infrastructuur
Voorzitter! Wat betreft bereikbaarheid moeten we het ook hebben over het omleiden van zwaar verkeer om de verschillende kernen. Wij willen het college aanmoedigen om hiervoor nog vóór de begroting van volgend jaar met een plan van aanpak te komen, waarin relevante knelpunten helder zijn geïnventariseerd en een eerste verkenning voor mogelijke oplossingen is opgenomen. Het moet snel, omdat bijvoorbeeld de ontsluiting van Gouderak een nieuwe impuls gegeven kan worden bij de aanpak van de dijken langs de Hollandse IJssel. De plannen daarvoor zijn al in een vergevorderd stadium. Daarover sprekend: kan het college aangeven hoe de gemeente bij dit project betrokken is en op welke manier het college van de gelegenheid van de dijkversterking gebruik kan maken om ander zaken geregeld te krijgen, zoals de verkeersveiligheid van fietsers op de dijken en het verleggen van alle nutsvoorzieningen die nu nog in de dijken zitten.

De beschikbaarheid van snel internet in de buitengebieden en kernen moet in 2021 opgepakt worden. Mijn fractie pleit ervoor om dat te versnellen. Zoals het college weet, wordt er momenteel al een peiling gehouden naar de belangstelling hiervoor.

Veiligheid
Voorzitter! De bestrijding van drugsgebruik en overlast ten gevolge daarvan is terecht een prioriteit voor het college. De € 10.000 die hiervoor wordt uitgetrokken komt onze fractie wat mager over. Wij willen het college stimuleren om hier stevig op in te zetten en in het nog op te stellen plan ‘Effectieve aanpak’ voor een forsere ambitie te gaan. Wat mijn fractie betreft verhogen wij de structurele inzet vanuit de gemeente naar € 25.000, te betalen vanuit de reservering die toch al gemaakt is voor de financiering van nieuw beleid door dit college.

Een ander punt betreft het gebruik van consumentenvuurwerk. Op initiatief van de SGP hebben we al enkele vuurwerkvrije zones ingericht. Wij willen op termijn geheel stoppen met het afsteken van consumentenvuurwerk binnen onze gemeente. Goed voor de portemonnee, voor het milieu, voor dierenwelzijn en voor de veiligheid. Grote steden geven hierin het goede voorbeeld. Laten we op dit punt echt progressief zijn en de eerste vuurwerkvrije gemeente van Nederland worden. Hiervoor hebben we een motie ingediend.

Tenslotte
Voorzitter! De komende periode is er weer veel werk aan de winkel. De SGP wil over het toekomstperspectief van onze gemeente meer duidelijkheid. We hebben wat accenten gezet, ook als het gaat om de lastenontwikkeling binnen onze gemeente. Bij als het werk voor onze gemeente willen wij het college, ambtenaren en onze collega-raadsleden van harte Gods zegen wensen.