7 november 2017

Begroting 2018

 

Voorzitter! Dit is weer een andere manier van begroting behandelen dan de voorgaande keren. Als ik mijn bijdrage nu zou beginnen met het college te bedanken voor de gegeven antwoorden, dan zou de welwillende luisteraar zich kunnen afvragen wat er te bedanken is. Welke vragen zijn er gesteld en wat zijn de thema’s die de SGP dan kennelijk zo belangrijk vindt? Ik heb er graag 5 minuten van mijn spreektijd voor over om dat nog eens duidelijk te maken.


Mijn fractie heeft in de eerste – schriftelijke – termijn aandacht gevraagd voor onder meer de volgende onderwerpen:

 • De noodzaak van een integrale visie op de ontwikkeling van de Krimpenerwaard. Kleinschaligheid kenmerkt onze polder. Ontwikkelingen moeten daarbij passen. Geen grootschalige woningbouwlocaties, maar wel een ruime jas om de bestaande kernen. Geen grootschalige ‘attracties’ in het kader van recreatie en toerisme, maar wel veel ruimte voor het ontwikkelen van kleinschalige en in het landschap passende voorzieningen. De landbouw moeten we behouden als drager van het gebied. Bereikbaarheid en ontsluiting zijn belangrijke thema’s voor de komende jaren. De SGP wil geen grootschalige infrastructurele ingrepen in de polder toestaan.
 • De SGP is blij met de beheersing van de lastendruk in de afgelopen periode. De verhoging van de rioollasten met de eerder voorziene € 25 blijft ook achterwege. Een knelpunt ervaren we bij niet aangesloten gebouwen die wel voor rioollasten worden aangeslagen. 
 • De hondenbelasting moet worden afgeschaft, in elk geval voor zover er geen specifiek gemeentelijk beleid op dit punt gevoerd wordt waar kosten voor gemaakt worden. Het college heeft nog geen keuze gemaakt. We hopen daar vandaag uit te komen.
 • Met het afvalstoffenbeleid zijn grote stappen voorwaarts gemaakt. Er kan nog meer winst uit afvalscheiding gehaald worden. 
 • Duurzame energievoorziening van het gebied moet de aandacht krijgen. Opwekking van windenergie ligt voor mijn fractie lastig. Landschappelijk knapt de polder niet op van het plaatsen van grote masten. 
 • Elektrisch vervoer heeft de toekomst: dat vraagt ook om meer laadpalen.
 • Aandacht voor eenzaamheid van met name oudere inwoners moet er zijn. Iedereen moet participeren!
 • Wat jeugdhulp betreft wil de SGP de samenwerking en coördinatie versterken. Van veel gepassioneerde hulpverleners kan naar onze mening effectiever gebruik gemaakt worden. 
 • Op eigen ondernemers moeten we zuinig zijn. We pleiten al jaren voor maximale inzet voor gemeentelijke klussen door eigen ondernemers. 
 • Hartveilig Wonen is een prima initiatief om aansluiting bij te vinden. Letterlijk levensreddend!
 • Schoolzwemmen voor iedereen bereikbaar, ook voor kinderen van nieuwkomers.


Voor de gegeven antwoorden op de door ons gestelde vragen willen wij het college bedanken. Dat neemt niet weg dat mijn fractie op enkele onderwerpen nog wil terug komen.

Waardvisie

Wat betreft de visie op de toekomst van de K’waard geeft het college procesantwoorden. De verkenner moet eerst aan het werk, voordat wij iets kunnen gaan vinden over de richting die het op moet met elkaar. Dat is op zich wel vreemd. We hebben de verkenner ook wel iets mee te geven. Al zijn het maar enkele belangrijke uitgangspunten. Die heeft mijn fractie in haar bijdrage aangegeven en het college gevraagd daarop te reflecteren. Graag ontvangt mijn fractie een inhoudelijker reactie.

Rioollasten

Over het betalen van rioollasten voor niet aangesloten percelen worden we het kennelijk niet eens. We hebben hier het afgelopen jaar meer dan ruim aandacht aan gegeven. De raad heeft in meerderheid ook de wil hiertoe uitgesproken, maar het college lijkt tot geen beweging aan te zetten te zijn. Waar geen wil is, is ook geen weg. Dat is wel duidelijk. Dat betreurt mijn fractie. Via de redenering van het college (iedereen heeft baat bij een goed functionerend rioolstelsel) zou er nl. nooit een ontheffing verleend kunnen worden. Dat is echter wel het geval voor niet aangesloten woningen. Het blijft mijn fractie een raadsel waarom dat voor niet aangesloten bedrijfsgebouwen ineens niet mogelijk zou zijn. Vandaar ook de vraag in tweede termijn aan het college om hierover klare wijn te schenken.

Hondbelasting

Wat de hondenbelasting opteert mijn fractie voor een meerjarige afbouw. De 10 jaar die in onze motie genoemd wordt is voor onderhandeling vatbaar. De hiermee gepaard gaande financiële middelen kunnen ten laste van de algemene reserve worden gebracht. Mijn fractie heeft hiervoor een motie ingediend.

Jeugdhulp

Over de jeugdhulp het volgende. Mijn fractie kan het beeld niet van zich afzetten dat er meer effectiviteit en efficiency te behalen is bij het stimuleren van meer samenwerking en coördinatie tussen de verschillende instanties. Is doorverwijzing adequaat geregeld als bij een casusaanpak andere problematieken ook een rol blijken te spelen? Hoe vind de samenspraak tussen hulpverleners van verschillende instanties en disciplines betrokken bij één casus plaats? Wie draagt daarbij eindverantwoordelijkheid voor een ingezet traject? Op welke wijze wordt hierop concreet gestuurd vanuit de gemeente? Nogmaals: de passie van veel betrokkenen staat voor ons buiten kijf. Het is onze passie voor onze jeugd om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de organisatie van de hulp die hen geboden kan worden. We hebben hiervoor met de CU een motie ingediend.

AED

Wij zijn blij te horen dat medio maart volgend jaar in elk kern er tenminste 1 AED 7/24 beschikbaar is. Wellicht ten overvloede: dat betekent dus op te allen tijde voor publiek toegankelijke plekken?

De bijdrage in eerste termijn kunt u lezen in Werk aan de winkel!