10 november 2015

Begroting 2016

Voorzitter! Nog dagelijks worden wij geconfronteerd met schrijnende beelden en verhalen van vluchtelingen. Soms ternauwernood oorlogsgeweld of geloofsvervolging ontkomen, staan zij bloot aan de ontberingen van een risicovolle reis. Daarbij veelal uitgebuit door lieden die al hun menswaardigheid hebben verloren door financiële uitbuiting van medemensen in nood. Degenen die Nederland hebben bereikt, ontmoeten helaas niet overal begrip.

Het komende begrotingsjaar zal ongetwijfeld ook in het teken staan van de vluchtelingenproblematiek en de wijze waarop onze gemeente daarin een helpende hand kan bieden. In de raadsvergadering van 6 oktober jl. hebben wij ons standpunt daarover duidelijk gemaakt. Bewogenheid en barmhartigheid zijn voor de SGP daarin leidende Bijbelse uitgangspunten. Voor wie deze Bijbelpassage uit het Lukasevangelie niet kent, wil ik in dit verband wijzen op de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Op weg van Jericho naar Jeruzalem wordt een reiziger overvallen en halfdood achtergelaten voor zijn belagers. Uitziende naar hulp, kijkt het slachtoffer tot tweemaal toe verwachtingsvol op als er volksgenoten van hem passeren op de weg. Ze laten hem links liggen. De derde voorbijganger is een Samaritaan, vijand van het Joodse volk, waartoe het slachtoffer behoorde. Juist op het moment dat zijn laatste hoop op hulp vervloog, betoonde deze vijand hem een gunst door hem te helpen. Moraal van deze Bijbelpassage: hulp bieden, ook aan hen die niet tot je eigen volk behoren!

Bewogenheid met onze naaste

Voorzitter! Bewogenheid met onze naaste heeft de SGP bij de behandeling van de kadernota als één van haar vijf bouwstenen in het fundament van de toekomst benoemd. De discussie die we toen gevoerd hebben, hoeven we nu niet over te doen. Mijn fractie vindt dat de uitkomsten van het debat over de kadernota voldoende zijn terug te vinden in deze begroting. Waarbij mijn fractie nog wel opgemerkt wil hebben dat het document niet bepaald leest als een enthousiaste uiteenzetting van het beleid voor 2016 en de jaren daarna. Misschien kan het college daar bij gelegenheid van een volgende begroting wat meer aandacht aan besteden.

De opgave op het sociaal domein blijft groot. Het is passen en meten met de middelen die ons door het Rijk ter beschikking zijn gesteld en die voor de SGP leidend zijn voor de ontwikkelingen op dit terrein. Bezuinigingen moeten worden doorgevoerd om aan het einde van deze raadsperiode tenminste quitte te kunnen spelen. Daarbij blijft het wel zaak om ongewenste effecten van deze noodzakelijke bezuinigingen te voorkomen. De menselijke maat moet in het oog gehouden worden. Belangrijk vindt mijn fractie dat er ook identiteitsgebonden zorg geboden kan blijven worden. Juist in kwetsbare omstandigheden is geboden hulp, waarin ook aansluiting bestaat bij de overtuiging van de helpvrager, waardevol. Het is goed dat het college daar oog voor heeft.

De SGP vraagt ook oog voor de groep zeer eenzamen. Landelijk gezien altijd nog 6% van onze bevolking. Dat gaat ook onze gemeente niet voorbij. Op welke manier wil het college die in beeld krijgen en welke mogelijkheden ziet het college om die groep uit hun sociale isolement te halen? Welke rol kunnen verenigingen hierbij spelen?

Financiële kaders

Voorzitter! De begroting van onze gemeente is eigenlijk een tekortbegroting. Natuurlijk sluiten we uiteindelijk positief, maar niet dan nadat we onze algemene reserve daarvoor nog danig moeten aanspreken. In 2019 zien we een klein plusje. Wat de SGP betreft moeten we de komende jaren nog alle zeilen bijzetten om het huishoudboekje verder op orde te brengen. Mijn fractie wil nog eens herhalen dat we onze winst aan de uitgavenkant moeten zoeken. Lastenverzwaring is voor mijn fractie niet aan de orde. Bij het zoeken naar evenwicht zullen we gevoelige dossiers niet op voorhand hiervan kunnen uitsluiten: subsidiebeleid, accommodatiebeleid en gemeentelijke voorzieningen (zoals loketfunctie). Mijn fractie ziet uit naar beslisdocumenten op deze terreinen op korte termijn.

Sterke kernen

Voorzitter! De toekomst van onze gemeente wordt bepaald door de vitaliteit van onze kernen. Voldoende woningbouw is daarvoor de grondslag. Waar het woningbouwprogramma stil valt, valt ook de doorstroming stil. Jongeren zijn daarvan meestal als eerste de dupe. Zeker nu de druk op de woningmarkt alleen maar toeneemt vanwege de voorgenomen versnelde instroom van statushouders, moet volledig ingezet worden op het op peil houden van een voldoende gedifferentieerd woningaanbod. Het college heeft een- en andermaal aangegeven er alles aan te doen om de provincie te bewegen meer ruimte voor woningbouw te geven. De kans van slagen van deze missie lijkt niet erg groot. Dat stelt ons voor de vraag welke wegen wij moeten bewandelen om hierin toch beweging te krijgen. Welke mogelijkheden ziet het college hierin?

De kwaliteit van de leefomgeving wordt mee bepaald door de staat van onderhoud van groen en wegen. De SGP constateert dat tussen de kernen op dit punt grote verschillen bestaan. Wij roepen het college op om de meerjarenonderhoudsplannen zo snel mogelijk te uniformeren en tot een eenduidige beschrijving van de gewenste kwaliteit van onze groenvoorziening en infrastructuur te komen. En over infrastructuur gesproken: de SGP wil dat vast onderdeel bij de inrichting van wegen en straten wordt het kappen in de hoeveelheid verkeersborden: veel overbodig en tenminste ontsierend voor de openbare ruimte. Dit geldt evenzo voor de hoeveelheid verkeersdrempels: alleen daar waar nodig! Daar zullen de hulpdiensten ook blij mee zijn.

Bijzondere aandacht vraagt mijn fractie voor de zondagsrust. Het aantal van 46 evenementen tot nu toe heeft ons verrast. De SGP wil dat hieraan echt de hand gehouden wordt. De recente toestemming voor het circus in Stolwijk en Haastrecht was een voorbeeld van hoe het niet moet. Bij de herziening van de APV wil mijn fractie op dit onderwerp terugkomen.

Bij vitale kernen behoort ook betrokkenheid op elkaar. Dat kan tot uitdrukking komen in de deelname aan burgernet. Eerder heeft mijn fractie aangegeven het streefpercentage van 10% deelnemers vanuit onze inwoners te laag te vinden. Nu al ruim 8% deelneemt en de doelstelling al bijna gehaald is, moet die ambitie echt worden bijgesteld. Mijn fractie zet in op 15% in deze raadsperiode.

Duurzaamheid

Voorzitter! Een gezonde economie is ook duurzaam. Blij is mijn fractie met de toegezegde duurzaamheidsnota. Wij gaan ervanuit dat deze nota een breed spectrum van duurzaamheidsaspecten dekt. We roepen het college op om de duurzaamheidsnota zo concreet mogelijk in te vullen: niet alleen aangeven wat zou kunnen, maar ook hoe we het gaan doen.

Voorzitter! Over het geheel genomen is mijn fractie tevreden met de begroting voor volgend jaar. Bij de uitvoering van alle voornemens wenst de SGP iedereen die daarin een rol heeft te vervullen van harte Gods zegen toe!