19 oktober 2016

Algemene Plaatselijke Verordening

In de raadsvergadering van 29 maart jl werd de geharmoniseerde Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. De APV’s van de vijf voormalige gemeenten werden ingetrokken en daar kwam de APV van de gemeente Krimpenerwaard voor in de plaats. Dit was wettelijk voorgeschreven, maar praktisch betekende dit gelijke regels voor alle inwoners en praktische voordelen voor handhavende instanties, zoals o.a. politie en buitengewone opsporingsambtenaren.

Dat proces ging niet zonder slag of stoot en sommige partijen grepen dit proces aan om allerlei wijzingen door te voeren. Te denken valt aan latere sluitingstijden, zowel voor de horeca als bij- voorbeeld bij evenementen. Deze insteek werd zowel door het college als door de coalitiepartijen geblokkeerd. Harmonisatie en niet meer dan dat. Dat betekende soms een verruiming en soms een inperking, afhankelijk welke voormalige gemeente het betrof. Dat was ook te merken tijdens de behandeling in de commissievergadering, waar vooral de horeca, maar ook diverse verenigingen spreektijd benutten.

Kort en goed werd de afspraak vastgelegd, dat voor het eind van het jaar een notitie zou verschijnen, waarin (overbodige) regels zouden worden geschrapt. Het zogenaamde deregulatieproces. Op 19 september jl verscheen hiertoe een discussiedocument van het college, onder de noemer Kaders doorontwikkeling Algemene plaatselijke verordening. Dit document was onderwerp van bespreking in de commissievergadering van 4 oktober. De daarin gestelde kaders waren:

1. De burger is zelf verantwoordelijk,

2. Alleen regels die gehandhaafd kunnen worden,

3. Vergunningsplicht als het niet anders kan,

4. Er wordt geen rekening gehouden met regionale afspraken en

5. De veiligheid mag niet in het geding komen.

De burgemeester zegde toe de uitwerking van deze kaders voor 1 december a.s. aan de raad te zenden. Dit is de voorlopige stand van zaken. U houdt te goed onze SGP inbreng in commissie en raad. De zondagsrust staat daarbij voor ons voorop.