15 juli 2021

Algemene beschouwingen

Algemene Beschouwingen Kadernota 2022

Voorzitter, voor ons ligt de Kadernota 2022, een zeer belangrijk document waarin wij de contouren van beleid voor het nieuwe jaar aangeven. In november krijgt dit dan een concretere invulling in de vorm van de begrotingsbehandeling.

Echter:

- In het voorjaar zijn de verkiezingen gepland, in principe kunnen we dan weer een heel ander beleid verwachten.

- Daarnaast zijn er veel financiële kaders nog niet verwerkt in dit document: ik noem alleen al de extra miljoenen voor het Scholenbouwprogramma en de financiële bezuinigingsscenario’s.

- De SGP stelt daarom voor de Kadernota nu voor kennisgeving aan te nemen, vaststellen heeft heel weinig meerwaarde.

Beleidsarm:

Om deze reden vinden wij het heel goed dat het College ervoor gekozen heeft nauwelijks nieuwe voornemens in te brengen. Zo laten we de ruimte aan de nieuwe ploeg die straks zal aantreden.

De voornemens die wél in de nota staan zijn overigens heel lastig meetbaar, zo willen we naar een 8 voor dienstverlening volgend jaar. Een prachtig voornemen, we streven het als gemeente ook al jaren na. Wetende dat we al 5 jaar een 6,4 scoren is het niet echt te verwachten dat we die 8 gaan halen. Welke concrete plannen zijn er om de dienstverlening op dit veel hogere peil te brengen?

Formatie RO:

Op slechts enkele punten in de Kadernota willen wij kort ingaan: allereerst de extra formatie voor handhaving en Ruimtelijke Ordening. Het gaat om grote structurele lasten die opnieuw een groot beslag op de begroting leggen. Terwijl wij nog steeds met het idee leven dat door de fusie in 2015 we met minder mensen sterker in de strijd zouden staan. Dat valt eigenlijk een beetje tegen. Laat ik het zo zeggen: wij zijn ermee akkoord als hierdoor de bouwplannen beter van de grond komen. Maar we hebben geen zin om zwaar extra in te zetten op Handhaving terwijl er niet versneld gebouwd gaat worden.

Inmiddels is de onderbouwing van de extra formatieplaatsen geleverd door uw College. Het overzicht gaat helemaal uit van een sterke afname van juridische trajecten de komende jaren. Is dat een reële aanname gezien de juridisering van de samenleving?

De vraag blijft eigenlijk: is deze dure uitbreiding noodzakelijk kwaad of helpt het echt de woningbouw mee op gang?

Financiële situatie:

Dit is de eerste Kadernota waarin we ons als SGP serieus zorgen maken over het financiële perspectief. Het laatste jaar overvalt de ene tegenvaller na de andere ons. U schrijft daarnaast dat het heel denkbaar is dat er nog eens extra 2-10 miljoen bezuinigd moet gaan worden.

Vooraf willen wij als SGP-Krimpenerwaard aangeven dat wij dit niet het College aanrekenen. Over het algemeen hebben wij grote waardering voor de inzet van het College. Het is hard werken voor vaak uitgesteld resultaat.

Toch speelt ergens in onze hoofden de vrees dat de financiële situatie nog wel eens beroerder zou kunnen zijn dan nu gepresenteerd. Over een aantal maanden treedt dit College af en komen er grotendeels nieuwe wethouders en dito burgemeester.

In dat opzicht snappen wij heel goed dat het College er alles aan gelegen is om de bezuinigingsscenario’s, die op voorstel van de SGP zijn doorgerekend, niet nu openbaar te maken. Maar over de verkiezingen heen te tillen. En eerlijk is eerlijk, voor ’22 is het tekort ook weer even eenmalig aangevuld, dus we hóeven ook niet te bezuinigen nu.

Toch voelt het als het doorschuiven van de hete aardappel naar de volgende groep. We wéten met elkaar dat het hele plaatje structureel zwaar onder druk staat. Als fracties hebben we bezuinigingsvoorstellen, rijp en groen, ingediend. De organisatie is daar enorm mee aan de slag gegaan. De Auditcommissie heeft de scenario’s diepgaand besproken. En daar blijft het dan bij.

Wethouder Boere gaf weliswaar aan dat die scenario’s voor het grijpen op de plank liggen. Dat stelt aan de ene kant gerust, aan de andere kant: het is weer tijdverlies.

Ons voorstel is dus om de top 10 bezuinigingsvoorstellen bij de behandeling van de begroting in november te betrekken. Vanuit het idee dat we klaar zijn voor nieuwe tegenwind als die zich aandient.

Dat hoeven nog helemaal niet de meest pijnlijke voorstellen te zijn die voorzieningen zwaar raken. Maar laten we net die ene stap extra zetten.

Daarmee doen we de organisatie maar ook alle fracties die mee hebben gedacht veel meer recht. En belangrijker: we zijn toekomstgerichter bezig dan dat we nu doen.

Nogmaals, we snappen heel goed dat het College de rust wil bewaren maar wij denken dat we juist ingehuurd zijn om goed beleid voor de langere termijn te maken. Ieder voelt wel op zijn klompen aan dat de scenario’s toch echt een keer hard nodig zijn, dat gaat geen jaren meer duren. Aan de slag dus!

Energietransitie

Een heel ander punt is de energietransitie in onze Waard. We hebben eind Juni een aantal besluiten genomen maar het voelt totaal niet als iets wat nu gaat lopen. We hebben vooral gezegd wat we níet willen met elkaar. Wij hebben niet het gevoel dat we in 2030 en 2050 de doelen gaan halen op basis van wat we nu hebben besloten. Aan alle kanten vraagt de transitie om grotere knopen die doorgehakt moeten worden. Zo is er nog steeds geen zicht op landelijke financiering en de netstabiliteit is één groot vraagstuk.

Kan de wethouder ons gerust stellen in de zin da we wel met de juiste snelheid op de juiste doelen afstevenen?

Onze agrariërs.

We maken ons grote zorgen om de toekomst van onze boeren. Nu zijn er weer plannen om het hele Groene Hart te zuiveren van boerenbedrijven. Het zijn plannen die door economen en politici van niet nader te noemen partijen in Brussel en Den Haag zijn bedacht. Maar geen rekening houden met de vraag hoe het dan verder moet met ons unieke landschap! Hét kenmerk van onze gemeente.

Wat heeft dit met de Kadernota te maken? Af en toe sijpelt dit denken ook door in onze gemeentelijke organisatie. We bespraken de Omgevingsvisie. Door veel ondernemers in het buitengebied is geageerd tegen ideeën als zou de zgn. gangbare landbouw niet meer mogelijk zijn in ons gebied. Gelukkig heeft wethouder Vente uitgebreid betoogd dat dit niet de teneur van de Omgevingsvisie is en dat gangbare landbouw gewoon mogelijk blijft in onze gemeente. Dat plannen van ondernemers positief beoordeeld blijven worden. Laten we dat vasthouden!

Tot slot:

Het afgelopen jaar werd volledig gedomineerd door Covid-19 en nóg zijn we er niet. Door een onzichtbaar virus werd de hele wereld in een paar weken tijd stilgelegd. Wat wil de Heere God  ons hiermee zeggen?

Ik denk in ieder geval :

- Dat God nog steeds alle dingen in Zijn handen heeft, ondanks al ons kennen en kunnen. Voor degenen die in afhankelijk van Hem leven is dat een geweldige troost, er gaat niets buiten Zijn beleid om. Voor degenen die God niet kennen is het een schrikbeeld.

- Ik denk daarnaast ook dat God hiermee laat zien dat het ten diepste niet gaat om onze 24/7-economie maar dat we ons moeten richten op een leven met Hem en op de mensen in onze omgeving die onze hulp hard nodig hebben.

De vraag is wat corona ons heeft geleerd. Dan vrees ik dat wij bijzonder hardleerse mensen zijn. Alles richt zich als vanouds op nóg meer groei, vakantie, terrasbezoek en beeldschermtijd. Puur horizontaal denken waardoor er geen tijd meer is om even stil te staan bij onze eindbestemming. Terwijl corona ons juist stil wilde zetten. God wil niet dat wij blind voortrennen zonder ons op Hem te richten. Christus heeft namelijk de redding van zondaren verdiend. Dáár wil Hij ons op richten. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat!

Voorzitter, ik maak voluit deel van die samenleving uit! Wij staan hier op geen enkele manier boven. Wij eindigen deze Beschouwingen daarom met de oproep aan onszelf, aan ons allemaal en aan de hele bevolking: het beste kader voor 2022 is verwoord in een eenvoudig kinderversje: lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag!

Dankuwel.