9 februari 2018

Adaptieve landbouw

 

U vraagt om de Uitgangspuntennotitie vast te stellen als kader waarbinnen het project Proeftuin Krimpenerwaard wordt uitgevoerd. In de commissievergadering heeft collega Verburg al enkele aspecten benadrukt. Graag wil ik nog enkele voor onze fractie maar belangrijker, voor onze agrariers benadrukken.

Het zijn namelijk onze agrariërs die en meer specifiek de melkveehouders die een zeer belangrijke bijdrage leveren als dragers van ons mooie landschap ,onze dagelijkse consumptie, maar zijn ook onze partners in het tegengaan van bodemdaling, in het bijdragen aan klimaatverandering, aan de kwaliteit van het watersysteem en de biodiversiteit. Deze kaders dienen bij elke proeftuin te worden getoetst.

En juist de melkveehouderij staat onder druk, ook in de Krimpenerwaard. Het is veelzeggend dat het aantal melkveebedrijven vanaf 2000 met ruim 40% is afgenomen. Het zijn met name de kleinere tot gemiddelde of middelgrote bedrijven die zoeken naar verbreding, die zoeken naar een rendabele bedrijfsvoering. Zij beschikken echter niet over de mogelijkheden om te kunnen innoveren. Daarom is onze fractie blij met dit voorstel. Het biedt kansen om ook in de toekomst de melkveehouderij levensvatbaar te houden. Het moet kansen bieden voor opvolging. Daarom hecht onze fractie er aan dat de proeftuinen zich richten op die kleine(re) bedrijven, immers hebben grote bedrijven meer mogelijkheden voor innovatie.

Onze fractie kan meegaan in de uitgangspunten voor een Proeftuin. Maar voorzitter, het is wel een zorg voor onze fractie of de sector het allemaal wel kan behappen. Immers aan de grote opgave van de Natuurrealisatie hebben onze agrariërs ook al een flinke kluif. En wie weet wat er nog voortvloeit uit het rapport Bakker over de Strategische Visie.

Daarom moet de uitvoering zorgvuldig, overzichtelijk en behapbaar zijn. Alleen wanneer er jaarlijks een plan wordt gemaakt, die zich specifiek richt op de problematiek in onze Waard, gevolgd door een duidelijke rapportage van resultaten, en wanneer de financiën worden verdeel over 4 jaar dan zal onze fractie kunnen instemmen. Kan de wethouder dat toezeggen?

Dan het amendement van de PvdA. De uitgangspuntennotitie spreekt zeer nadrukkelijk over het tegengaan van bodemdaling als urgente opgave. De gehele notitie vormt onderdeel van het besluit en maakt dus een amendement overbodig.

In de samenvatting op pagina 3 staat: Projecten die in de proeftuin worden uitgevoerd dragen bij aan de ontwikkeling naar adaptieve landbouw waarbij ingezet wordt op de versterking van de biodiversiteit en waterkwaliteit, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en beperking van de bodemdaling.

Gebiedsovereenkomst gaat over Natuur, landbouw en Recreatie. Het programma Veenweiden Krimpenerwaard heeft tot doel om het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen.

Uitgangspunt is: natuur, koeien én beleving. De provincie, gemeente en hoogheemraadschap en agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties zetten zich daarvoor in en werken daarin samen.